Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de pensioenwetten der gemeenteambtenaren in Nederland heeft men er geen bezwaar in gezien weduwen- en weezenpensioen ten laste van het fonds dier ambtenaren, tegelijk te doen genieten met een dergelijk pensioen ten laste van den Staat of een ander Rijksfonds, omdat het eerstgenoemde fonds in stand wordt gehouden bijna alleen door de bijdragen van de gemeenten en van hare ambtenaren en gewezen ambtenaren, blz. 3 der memorie van toelichting. Cumulatie van weduwenen weezenpensioen komt reeds lang voor omdat bij deelgenootschap in verschillende fondsen de (overleden) echtgenooten ten volle aan hunne verplichtingen tegenover die fondsen hebben voldaan en die fondsen op eigen wieken drijven, waarin zelfs de subsidies ten laste der begrooting weinig verandering brengen, wegens het tijdelijk karakter dier subsidies.

Eindelijk zij hier opgemerkt dat overleg wordt gepleegd met den Minister van Financiën omtrent de zelfstandige regeling van de pensioenen der Rijksambtenaren in Nederland, die reeds in het genot zijn van pensioen als gewezen Indisch landsdienaar, zoodat voor hun totaalpensioen niet het maximum-pensioen (ƒ 3 000) dat voor de Ned. ambtenaren is vastgesteld, zal gelden.

8. Evenals bij de pensioensregelingen voor gemeenteambtenaren in Nederland is geschied, verdient het aanbeveling afzonderlijke regelingen te treffen voor de pensionneering van de locale ambtenaren zelf en voor die van de weduwen en weezen dier ambtenaren.

De regelingen kunnen in hoofdzaak overeenkomen met die getroffen bij de pensioenreglementen voor de Europeesche burgerlijke ambtenaren, omdat zooals onder 6 aangegeven omtrent de rechten en verplichtingen, ten aanzien der pensionneeringen van locale ambtenaren en burgerlijke ambtenaren overeenstemming zeer gewenscht is.

De bepalingen omtrent de vorming van het fonds, het beheer van het fonds en het toezicht op het beheer, die in de pensioenwetten voor de gemeenteambtenaren (alleen) in de wet voor de eigen pensioenen zijn opgenomen, zouden in de pensioensregelingen voor ambtenaren der locale gebiedsdeelen een afzonderlijk onderdeel der regelingen kunnen uitmaken, volgende op de regeling van de pensioenen der weduwen en weezen. Zij hebben toch betrekking zoowel op die regeling

Sluiten