Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den maatstaf voor de berekeningen uitgesloten. Het ligt in de bedoeling denzelfden grondslag te doen gelden voor de toepassing van de regeling der eigen pensioenen en die van de regeling der weduwen- en weezenpensioenen.

Om bij de vaststelling van den „pensioengrondslag" alleen rekening te houden met de bezoldiging die aan het hoofdambt is verbonden en niet met die der bijbetrekkingen, komt niet noodig voor (lid 4, art. 11 van het pens. regl. voor Ind. ambtenaren). Voor ieder der betrekkingen kan een „pensioengrondslag" worden vastgesteld, evenals de wetten voor burgerlijke en voor gemeenteambtenaren in Nederland aangeven. Zie punt 5 dezer grondslagen.

Het vorenstaande zal wel een groot verschil geven tusschen de regeling van de pensionneering der weduwen en weezen van locale ambtenaren en die der weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren in Indischen dienst. De Indische ambtenaren toch hebben ingevolge het reglement te contribueeren over vrijwel alle inkomsten, die zij van landswege genieten, terwijl als grondslag voor de berekening van de pensioenen der weduwen en weezen de bezoldiging in den zin van het reglement op de eigen pensioenen der ambtenaren, geldt, zoodat de inkomsten wegens bijbetalingen enz. buiten aanmerking blijven.

De onbillijkheid van die ongelijkheid in de berekening van de bijdragen en van het pensioen werd bij het ontwerp van het nieuwe reglement voor de pensionneering van de weduwen en weezen der burgerlijke ambtenaren erkend, maar zij moest gehandhaafd worden omdat de financieele toestand van het fonds niet toeliet met de bestaande voorschriften op dat punt te breken.

Hoe wenschelijk het ook geacht wordt de pensionneeringen van de locale ambtenaren en hunne weduwen en weezen op den voet te regelen van die der Indische burgerlijke ambtenaren, kan daarbij toch niet zoover worden gegaan dat zelfs onbillijke bepalingen, die voor deze ambtenaren op financieele gronden zijn gehandhaafd voor de locale ambtenaren worden overgenomen.

2. Deze bepalingen komen overeen met die van art. 1 van het reglement voor Eur. burg. ambtenaren. Niet noodig schijnt

Sluiten