Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het dat gerekend wordt op de mogelijkheid dat een ambtenaar in localen dienst tot Minister benoemd wordt (lid 3 van art. 1, pens. reglement Ind. ambtenaren).

Door wien het pensioen wordt verleend is in punt 14 aangegeven.

3. De diensttijd voor de berekening van pensioen kan over het algemeen geregeld worden naar de voorschriften van art. 3 en 4 van het pensioenreglement voor Indische ambtenaren.

4. Bij een afzonderlijk artikel der regeling ware te bepalen dat, in het algemeen, diensttijd buiten de keerkringen doorgebracht voor de helft telt en dat diensten vóór den 18-jarigen leeftijd niet bij de berekening van pensioen in aanmerking komen.

5. Vereischt na het onder 1 medegedeelde geen nadere toelichting. De termijn van drie maanden is gelijk aan die in art. 31 van het Reglement voor het weduwen- en weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren (zie ook art. 18/19 der pensioenwet voor gemeenteambtenaren).

6. Het bedrag voor het pensioen kan geregeld worden naar de voorschriften in het laatstgenoemde reglement (art. 10 en 12), alleen wordt de maatstaf voor de berekening de „pensioengrondslag".

7. Evenals bij de pensioenwet voor gemeenteambtenaren is bepaald (zie art. 39 dier wet), zal hier zijn voor te schrijven dat het locale gebiedsdeel, in wiens dienst de ambtenaar is, voor het pensioen van den ambtenaar bijdraagt.

Dat bijdragen houdt op zoodra de ambtenaar aanspraak op het maximum pensioen, berekend naar zijn pensioengrondslag, kan doen gelden.

8. Berekeningen zullen moeten uitwijzen hoeveeel percent van de bezoldiging (pensioengrondslag) voor het pensioen is bij te dragen om de lasten te dekken. In de eerste jaren, zoolang als geen voldoende gegevens omtrent de locale ambtenaren beschikbaar zijn, zal het percentage zijn aan te nemen,

Sluiten