Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat op grond van berekeningen, van de burgerlijke ambtenaren in Indië zou moeten worden gevorderd om de baten in evenwicht te doen houden met de lasten, die van de pensioenen te verwachten zijn. Het in den loop van dit jaar omtrent die ambtenaren in te stellen onderzoek, zal dat percentage nader doen kennen 0).

ad 9. Het is rationeel en ook in overeenstemming met de pensioenwet voor gemeenteambtenaren (art. 40, 2e lid) dat elk der gebiedsdeelen, waarbij de ambtenaar dient, naar reden van zijn aandeel in de bezoldiging waarnaar de pensioengrondslag van den ambtenaar is vastgesteld, voor zijn pensioen bijdraagt.

ad 10. De diensttijd, die voor pensioen kan medetellen en niet reeds met pensioen beloond is, kan worden ingekocht (2e lid van art. 20 van het pens. regl. voor Ind. ambtenaren). In overeenstemming met de pensioenwet voor gemeenteambtenaren behooren de wegens inkoop van diensttijd verschuldigde bedragen, door de locale gebiedsdeelen, in wier dienst de tijd is doorgebracht, te worden voldaan, behoudens dat zij een deel ervan kunnen inhouden van de inkomsten der belanghebbenden.

Het is niet noodig dat het wegens inkoop verschuldigde in eens wordt voldaan, ook door de gebiedsdeelen zal eene betaling in termijnen minder worden gevoeld.

ad 11. Het voorschrift omtrent de inhouding van het aandeel in de bijdragen voor eigen pensioen, behoort voor den localen ambtenaar gebiedend te zijn. Evengoed als de Indische burgerlijke ambtenaren voor hun pensioen iets bijdragen, behooren de locale ambtenaren dat te doen. In overeenstemming met hetgeen van burgerlijke ambtenaren wordt gevorderd kan van de inkomsten der locale ambtenaren 2%, berekend over den pensioengrondslag, worden gekort.

Art. 46. Bij de pensioenwet voor de gemeenteambtenaren is het al of niet doen bijdragen door de ambtenaren voor eigen

(1) Vólgens berekeningen van den Wiskundigen Adviseur van het Departement in 1898 zou het percentage ± 14 moeten bedragen.

Sluiten