Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pensioen aan de gemeenten overgelaten, omdat bij de inwerkingtreding enkele gemeenten aan hare ambtenaren pensioen verzekerd hadden zonder daarvoor bijdragen te vorderen.

ad 12. Bij inkoop van diensttijd wprdt een gedeelte van het verschuldigde, namelijk 2% van de over dien tijd genoten inkomsten van den ambtenaar ingevorderd door eene extra-korting van 2% van zijne inkomsten. Bovendien heeft hij nog te betalen wat hij verschuldigd zou zijn geweest voor pensioenaanspraken in den dienst, dien hij voor pensioen wenscht te laten medetellen; bijv. bij 2 jaren dienst als tijdelijk Rijksambtenaar in Nederland op ƒ 1200 bezoldiging (pensioengrondslag)

'sjaars zal hij nog hebben te betalen—~- of ƒ 300.

ad 13. Het is rationeel, dat over tijden die niet voor de berekening van pensioen medetellen, geen bijdragen verschuldigd zijn. Over de tijden, die voor de helft voor pensioen medetellen C) zijn echter wel bijdragen verschuldigd, maar slechts de helft van de gewone, dat is dus de helft van den pensioengrondslag. Hoeveel het inkomen ten laste van de locale gebiedsdeelen bedraagt doet niets ter zake, omdat de grondslag voor de berekening van het pensioen gedurende die tijden niet wordt gewijzigd.

ad 14. Wenschelijk komt het voor de pensioenen op gelijke wijze als die der Indische burgerlijke ambtenaren te doen toekennen (art. 2 laatste lid van het Ind. pens. reglement).

ad 15. In Indië zal zijn te overwegen of de betaling der pensioenen wel door de zorg der locale besturen kan plaats hebben, evenals in Nederland die van de pensioenen der gemeenteambtenaren geschiedt door de gemeentebesturen (art. 33 der wet).

Het is mogelijk dat aan uitbetaling door de zorg van het Departement van Financiën de voorkeur zal zijn te geven.

ad 16. Nader zal zijn te overwegen wanneer bij veroordeeling van den gepensionneerden localen ambtenaar het pensioen

(1) By dienstverrichtingen in Europa ten behoeve van Ind. locale gebiedsdeelen.'

Sluiten