Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Voor de gewone contributiën zijn de percentages van het Reglement overgenomen. Het onderscheid is, dat niet zooals bij dat Reglement is bepaald vrijwel alle inkomsten van den deelgenoot aan die korting zijn onderworpen, maar dat de „pensioengrondslag" als maatstaf voor de korting der inkomsten geldt.

De bijdrage ten behoeve van de Weduwen- en Weezenpensioenen zal hierdoor betrekkelijk veel minder zijn dan die van de burgerlijke ambtenaren aan hun fonds, maar toch is te verwachten dat de contributiën van 5 en 2%% met de andere contributiën voldoende zullen zijn om de te verwachten lasten te dekken.

Voor gepensionneerden zou de „pensioengrondslag" als maatstaf voor de contributie veel te hoog zijn, daarom is voor hen het toegekende pensioen als zoodanig aan te nemen. Hetzelfde geldt voor de locale ambtenaren, die op wachtgeld gesteld zijn of onderstand dan wel verlofstraktement genieten. De ambtenaren die geen inkomsten ten laste der locale gebiedsdeelen genieten, dat zijn in het algemeen zij die buiten bezwaar van de gebiedsdeelen met verlof zijn, dienen te contribueeren naar den maatstaf van hun pensioengrondslag. Ook de overige grondslagen onder 9 komen overeen met die, welke ten aanzien daarvan in het Reglement voor Europeesche burgerlijke ambtenaren zijn opgenomen.

10. Een „buitengewone" contributie wordt ook van ambtenaren in localen dienst gewenscht, omdat zij gemakkelijk is op te brengen, van de verhooging van bezoldiging (pensioengrondslag) zooals hier is aangegeven. Van het aanvangs-traktement (het volle bedrag ervan) is zij drukkend en hier niet voorgesteld, aangezien te verwachten is dat zonder die bijdrage de lasten wel door de contributiën zullen worden gedekt.

11/12. De huwelijks- en extra-contributie kunnen worden geregeld op overeenkomstige wijze als in het Reglement voor Europeesche burgerlijke ambtenaren is geschied, met dit onderscheid echter dat niet de bezoldiging, maar de vastgestelde „pensioengrondslag" als maatstaf dient voor de berekening.

Sluiten