Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Indië ware echter te overwegen of bij betaling in termijnen, deze voor ambtenaren in dienst niet beter ware te stellen op 24 in plaats van op 36 maandelijksche.

13. Zooals reeds ad I is opgemerkt kan tegen cumulatie van pensioenen, mits aan alle verplichtingen is voldaan, geen bezwaar bestaan. Vergund kan echter worden, evenals bij het genoemde Reglement (art. 44) is geschied, dat de deelgenoot, indien zijne betrekkingen aanspraak op uitkeeringen ten laste van andere onder Regeeringstoezicht gestelde fondsen hebben, slechts buitengewone, huwelijks- en extra-contributie aan het locale fonds betaalt wegens aanspraken op hoogere uitkeering uit dat fonds.

ad 14. Een maximum weduwe-pensioen van ƒ 160 's maands, zooals bepaald bij het reglement voor Weduwen en Weezen van burgerlijke ambtenaren, kan voldoende worden geacht.

ad 15. De contributiën kunnen in het algemeen van de inkomsten der locale ambtenaren worden ingehouden en wat de huwelijkscontributie betreft in eens worden voldaan of met bijberekening van 5% rente 's jaars door korting op de inkomsten worden aangezuiverd.

ad 16. De besturen der locale gebiedsdeelen behooren voor de invordering der contributiën te zorgen; zij betalen de bezoldigingen van hunne ambtenaren uit en kunnen dus daarvan laten inhouden. Alleen de inhouding van de inkomsten der in Europa aanwezige deelgenooten zal door de zorg van den Minister van Koloniën moeten plaats hebben.

ad 17. Evenals de pensioenen der ambtenaren zelf kunnen de pensioenen der nagelaten betrekkingen door den Gouverneur-Generaal worden toegekend indien de belanghebbenden in Nederlandsch-Indië verblijf houden, en anders door de Directie van het fonds.

ad 18 Deze bepaling komt overeen met de op dat punt voor het Weduwen- en Weezenfonds van burgerlijke ambtenaren geldende (artikel 23).

Sluiten