Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Slotbepalingen.

Blz.

Art. 65. Overgangsbepaling door den Gouverneur-Oeneraal uit te vaardigen 40

,. 66. Geschillen door de Kroon beslecht 40

67. Bijzondere gevallen door de Kroon geregeld .. 40

„ 68. Inwerkingtreding bepaald door Landvoogd 40

,. 69. Titel van het Reglement 40

Nota van Toelichting op het ontwerp-Reglement op het verleenen van pensioenen aan Europeesche locale ambtenaren in Nederlandsch-Indië en aan de Weduwen en Weezen van die ambtenaren 41/58

Grondslagen voor de regeling der pensionneering van de ambtenaren in dienst van locale gebiedsdeelen in Nederlandsch-Indië en van de Weduwen en Weezen dier ambtenaren 59/85

Sluiten