Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veroordeelen, omdat zij, bij de zwakkeren, misschien onbewust, het gevoel van verantwoordelijkheid verslapt. Men schrijft er maar op los, het komt er zoo nausfc<Oiet op aan> het is de courant die de verantwoordelijkheid draagt. Aan de anonymiteit ook is het te wijten, dat er zoo slordig wordt omgesprongen met taal en stijl.

Hoe geheel anders zou het worden, wanneer ieder die in heti openhaar schrijft, er ook openlijk de verantwoordelijkheid van aanvaardde door zijn werk ruiterlijk met zijn naam te onderteekenen! Het gehalte der journalistiek zou er ongetwijfeld door verbeteren. Veel onnoozels en oppervlakkigs zou ongeschreven blijven, en de eerlijke, bekwame journalist, zich ten volle bewust van zijn verantwoordelijkhe^J, zou zich meer toeleggen op zijn werk, nauwgezetter studie maken van zijn onderwerp, meer streven naar deugdelijke argumentatie en logische formuleering. En zijp eerzucht zou worden geprikkeld om ook aan den vorm grooter zorg te besteden dan tot dusver.

De persoonlijkheid en de persoon van den journalist, nu wegschuilend in het duister der anonymiteit, zouden in het volle licht treden.

Het vraagstuk raakt héél onze positie.

Hoezeer dat wordt gevoeld, toont het schrijven van Max Blokzijl namens de Nederlandsche collega's te Berlijn. Hij voert daarin een reeks-van klemmende argumenten aan voor opheffing der anonymiteit en legt vooral nadruk op de materieele zijde der quaestie. Naar zijn meening is „het vraagstuk der anonymiteit op de bestaanszekerheid alleen al van nog meer invloed dan het voordeeligste en langdurigste contract".

Zoo is het! Bovendien moet de journalist, ook in geestelijken zin het volle loon opeischen van zijn arbeid.

Ik kom aan een teer punt: de dipeateuren en hun verhouding tot de redactie. Er zijn bladen, waar uitsluitend de hoofdredacteur de beslissing heeft over alle redactioneele aangelegenheden en het geheele redactiepersoneel door hem wordt benoemd, bevorderden ■ontslagen; op zijn terrein is hij nagenoeg oppermachtig en geen haar op het hoofd des redacteurs kan

Sluiten