Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w«rden gekrenkt zonder zijn wil. Maar die bladen vormen de uitzonderingen; bij de meeste is de toestand zóó, dat de directea*, ook al moge hij zich niet rechtstreeks met de interne aangelegenheden der redactie bemoeien, toch grooten invloed heeft op de redactioneele leiding en 'medezeggenschap over de redactieleden.

Nu zijn de directeuren meestal niet voortgekomen uit de kringen der dagbladpers. Voor zoover "%8f niet tevens journalist zijn, beschouwen zij de courant, de „onderneming", van*ïuiver commercieel standpunt. Dat is hun recht en hun plicht, maar hün Standpunt is niet dat van den journalist, 'J» behoort het althans niet te zijn. Uit dat dualisme ontstaat richt wrijving, soms botsing, en dan blijkt aanstonds, hoe wankel het bestaan van den journalist is. f

In de statuten -van het oude Haagsche Dagblad werden de redacteuren de „beambten" der vennootschap genoemd. Ik vrees, dat de opvatting waarvan -€ie qualificatie getuigt, öok thans nog onder vele dagbladdirecteuren beerScht. Moët ik hier herinneren aan het beruiéhte woord van dien Amsterdamschen directeur, die op een keer, dat hij onaangenaamheden had met een der redacteuren — een van Èjfa redacteuren ! — dezen toebeet: „Als het je niet bevalt, ruk dan maar op! Ik hoef maar tegen de ruiten te tikken, om voor JtfU^tien anderen te hebben!"

Nu zou het een beleediging zijn van de directeuren indien ik aannam, dat zij alleh zoo zijn als die Amsterdamsche gentleman. Ik ben overtuigd 'van het tegendeel. Maar... iels van zijn opvatting schemert toch ook wel eens door in de uitlatingen van andere directeuren. En de ellendige beunhazerij, welke in geen enkel ander beroep zóó sterk is als m het onze, stijft hen in hun wanbegrip en maakt vele journalisten, die toëh reeds economisch de zwakste» zijn, afhankelijk van hun willekeur. In het oog van de meeste dier heeren *ija wij tedërdaad slechts „beambten" in dienst der vennootschap, — anonymi/ die elk oogenblik door anderen kunnen worden vervangen. Ook in economisch opzicht is de anonymiteit

Sluiten