Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den journalist een zeer gewichtige factor; zij; onthoudt hem zijn ggriT,fetT naar buiten, iets waarop hij evenzeer recht heeft als op zijn loon, en verzwakt daardoor zijn bestaanszekerheid.

Er zijn journalisten geweest, die door hun talent en bekwaamheid groote diensten hebben bewezen aan de openbare zaak, en nochtans aan het einde van hun loopbaan, na een leven van noesten arbeid, even onbekend waren als aan het begin. Berckenhof, wiens nagedachtenis wij allen eeren als die van een uitnemend journalist, was slechts een anonymus. Na zijn dood viel hem de roem ten deel, die hem tijdens zijn leven was onthouden.

En Brusse? Zijn collega's wisten al spoedig, dat hij de schrijver van „Onder de Menschen" was, maar het publiek kende hem niet; voor het gros zijner lezers was hij de Groote Onbekende, die zulke prachtige dingen in de courant schreef. Zijn persoon werd eerst bekend, toen hij een deel van zijn schetsen in boekvorm onder zijn naam uitgaf. Menschen die jarenlang van zijn werk hadden genoten, vernamen toen eerst wie hij was. Hij werd beroemd als literair journalist, niet door, doch buiten de courant.

In beginsel gelden tegen de pseudonymiteit in. de pers natuurlijk dezelfde argumenten als welke ik tegen de anonymiteit heb aangevoerd. Wie in het openbaar een meening verkondigt, wie critiek oefent op zaken of personen, behoort den moed te hebben zijner overtuiging. Dat moet de regel zijn. Er kunnen echter, bij uitzondering, omstandigheden zijn, die tot het schrijven onder pseudoniem nopen, en wanneer het zich bepaalt tot beschrijvend werk of tot critische beschouwing van politieke en sociale toestanden, is er geen ernstig bezwaar tegen; alles hangt daarbij af van de zuiverheid van bedoeling. Maar onvoorwaardelijk moet het bezigen van een pseudoniem worden afgekeurd, wanneer de schrijver dingen zegt en beweringen uit, waartoe hij den moed zou missen als hij ze moest dekken met zijn naam. Naar mijn opvatting, legt het bezigen van een schuilnaam den journalist

Sluiten