Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERHEID EN PERS.

rraEtAdvies

VAN

Mr. P. H. ritter Jr.

I. Voorwoord.

ET hier volgend prae-advies betreft een caputselectutn uit het rijke onderwerp, ter overweging gegeven aan het Journalisten-Congres. En omtrent dat caput seleci geeft het geen studie of ingrijpende beschouwing,

maar een korten leidraad voor een eventueel debat. De zeer krap toegemeten tijd dien de omstandigheden gunden aan de prae-adviseurs en a fortiori aan hun plaatsvervangers┬╗ /die nog later dan zij werden gesteld voor dit werk, dat zij hadden te verrichten naast vele andere beslommeringen, welke den journalist ongeschikt maken voor den achturigen arbeidsdag, noodzaakt tot deze opvatting, waarbij dus de klemtoon valt op de mondelinge gedachtenwisseling. ^,

Wij willen behandelen de quaestie der samenwerking tusschen beide organen. En omtrent die samenwerking willen wij eerst een hoofdstuk wijden aan de Overheidsinlichting der pen* waarbij voornamelijk in aanmerking komen eenige puincipieele quaesties betreffende Pers en Regeering, Pers en Volksvertegenwoordiging, Pers .en Politie. , ?

Daarna willen wij het vraagstuk onder de oogen zien van de pers als openbaring van regeeringsinzichten, waarmee wij bedoelen: de pers als officieus orgaan, den Autoriteit-journalist en den ambtenaar-journalist.

Wie tegenwoordig schrijft over Overheid en Pers, gevoelt zich tot het genoemde onderwerp liet meeste aangetrokken. Een gedachtenwisseling over het standpunt dat Overheid en

Sluiten