Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pers ten opzichte van elkander en van het algemeen belang hebben in te nemen bij heur samenwerking, schijnt van actueele beteekenis en geeft praktische uitzichten.

Van actueele beteekenis, wijl samenwerking het kriteriUm vormt van de moderne verhouding tusschen de twee organen, die in onzen algemeenen titel broederlijk naast elkaar zijn geplaatst. Historisch-beschouwd kent de verhouding tusschen Overheid en Pers drie stadia: het stadium van overheidstegenwerking, daarna van overheids-onverschilligheid, ten slotte van overheids-medewerking. Wïj leven ■ in de derde periode. Niet meer behoeft de vrijheid van drukpers te worden yeroverd, niet meer bepaalt zich de Overheid tot een erkenning dier vrijheid, ziét thans het sociaal-belang, in de pers vertegenwoordigd, en wil een bondgenootschappelijke verhouding ten dienste der gemeenschap, maar eene verhouding, waarin de erkenning der drukpersvrijheid als vanzelf sprekend ligt voorondersteld.

Waar evenwel die nieuwe samenwerking eerst door de Ontwikkeling der demokratische denkbeelden in de maatschappij tot stand kwam, is zij van betrekkelijk jongen datum, ligt zij geenszins vast in de wet, en hebben de usances, die hierzijn gaan gelden nog behoefte aan ontwikkeling en consolidatie. Dit is de praktische reden, waarom ons caput selectum zich, naar wij vermeenetf, in het bizonder leent voor een journalisten-congres.

Dat wij de samenwerking tusschen Overheid en Pers als een sociaal verschijnsel kunnen constateeren, beteekent voor de erkenning van pers en journalistenstand een overwinning. Niet lang geleden zag men „te hoogster plaatse" nog met vriendelijke of onvriendelijke minachting op de „pers-muskieten" neer. De ontwikkeling van ons vak, waaruit ook hier te lande Ministers, Staatslieden, geleerden en kunstenaars van den eersten rang zijn-Voortgekomen, de ontwikkeling der eischen aan de journalistiek gesteld en hare stijgende beteekenis voor de samenleving, dwongen tot afstand-doen van een te lang gekoesterd vooroordeel. De journalisten stellen dit vast met begrijpelijke voldoening. Ook met erkentelijkheid voor de

Sluiten