Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

courant zal zich altijd de gevolgen realizeeren van hetgeen geschreven wordt. Toch zal de Overheid instinctief lettett-op wat niet, de pers op wat wel gezegd moet worden. De Overheid ziet vooral de gevolgen der mededeeling voor de gemeenschap, de pers streeft naar eerlijkheid en mededeelzaamheid tegenover haar lezerskring. Maar uit dit principe der pers, zooveel mogelijk te trachten naar openbaarheid, komt hare neiging voort, tot het voortdurend zoeken van bronnen buiten de Overheid. De Overheid moet bedenken dat publicatie, onjuiste, onvolledige, al te volledige of ontijdige publicatie'van feiten, door de pers te goeder trouw in het gemeenschapsbelang ondernomen, uit hoofde van een situatie, welke zij beter dan de pers kan overzien, dat gemeenschapsbelang in ernstige mate kan schaden. Een hoovaardige afwijzing nu der pers, die bij de Overheid om inlichting komt, doet de pers de volkomen vrijheid behouden om hare publicaties door te zetten, en de noodzakelijke wetenschap onthouden om haar beleid anders -te richten. — Maar sterker : wanneer de Overheid de pers, die haar over gegevens te harer kennis gekomen raadpleegt, zonder meer naar huis zendt, provoceert zij de publicatie» welke zij wellicht onwenschelijk acht.

De Overheid heeft, wanneer het belang der gemeenschap door pers-uitingen ernstig kan worden geschaad, tflet alleen belang bij de praeventie dier uitingen, maar zelfs den plicht, ze te voorkomen.

Is dit jvoorkomen in strijd met de pers-vrijheid? Onzes inziens in geen enkel opzicht, wanneer de Overheid zich beperkt tot de gevallen van staatsnoodweer. Als de geheele gemeenschap in gevaar is, zijn maatregelen gewettigd tegen alles wat dat gevaar kan versterken. — Maar bovendien is deze praeventie allerminst praeventieve censuur Principieel niet, wijl de moderne Overheid zich niet plaatst op het standpunt van het veto. Zij zoekt in de relatie tot de pérs, tot welke relatie zij zelve het initiatief kan nemen, betrekkingen met een mondige. Zij wil de pers niet iets opleggen, maar haar overtuigen van het levensbelang dat de gemeenschap

Sluiten