Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft b^jrzwijgzaamheid over bepaalde feiten en onderstelt, te recht, bij de pers congruentie van bedoeling, waar het geldt het gemeenschapsbelang te bevorderen.

De relatie met de pers heeft hier een tweezijdig karakter, het is een samenwerking tusschen twee publieke machten'.

De beperking der drukpersvrijheid kan hier alleen gezocht worden in de verplichting tot geheimhouding, niet in het supprimeeren der getuigenis van meening of convictie. Maar doordat de Regeering aanvangt de pers in ie wijden^.wolkomen op de hoogte te brengen van feiten en van de handelingen waarmee ze op die feiten reageerde, erkent ze haar recht ett karakter, zelf*: kan de Regeering zich binnenskamers onderwerpen aan de kritiek der samengeroepen journalisten, hetgeen invloed kan hebben op haar beslissingen.

Wij willen hier bizonderen nadruk leggen op het beginsel dat de Regeering tot het verzoek van geheimhouding aan de pers in hoofdzaak gerechtigd is, ingeval van nood der gemeenschap. Nimmer mag de pers accepteeren een als objectief-voorgedragen verdediging van het politieke beleid der Regeering, wanneer<iti|ï ia' opgeroepen, niet in haar individueele gestaltevvan aan de beginselen der Regeering verwant partij-orgaan, maar in haar collectieve gestalte van voorlichtster van het pubhek. En zelfs wanneer de Regeering de pers tot zich roept om haar bij te staan in de verdediging van het klaarblijkelijk bedreigde nationale leven, dan nog staat het den journalist volkomen vrij» de interpretatie welke de Regeering van de omstandigheden geeft, te weigeren. Alleen is hij dan tot de van hem gevergde geheimhouding verplicht.

Bij de vertrouwelijke inlichting aan de pers behoort de Overheid het verzoek otab geheimhouding aan de mededeeling te doen voorafgaan. Anders gevoelen de aanwezige journalisten zich na de mededeeling toch moreel gebonden. De journalist die zich niet wil laten binden door de geheimhouding kan vertrekken, e»' blijft daarmede volkomen vrij de berichten te publiceeren, welke hem uit anderen hoofde bekend zijn. * *

Sluiten