Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want wö vertrouwen onvoorwaardelijk de collega's van de geheele Nederlandsche pers. Maar eene Regeering kan ten opzichte van een zoo belangrijke zaak als vertrouwelijke inlichtingen omtrent quaesties van levensbelang voor de gemeenschap niet te rade gaan met personen, maar moet zich richten naar algemeene normen. Bij hare vertrouwelijke mededeelingen aan de Kamer in comité-generaal, is de Regeering verzekerd te spreken tot lieden die, welke hun politieke overtuiging ook zij, getrouwheid aan de Grondwet hebben gezworen. Dien waarborg mist zij ten opzichte vim privé-personen van revolutionaire gezindheid. Wie tot een internationale partij behoort, welke de destructie der bestaande Staatsvormen een zedelijk gebod acht, kan bij het ontvangen van vertrouwelijke mededeelingen van een gezagsorgaan dat een dier bestaande Staatsvormen met hand en tand wil verdedigen, worden geplaatst voor een buitengewoon moeilijk conflict van plichten. Dat conflict moet worden opgelost. In welken geest?

Zal het offer der trouw aan de partijbeginselen of het offer der trouw aan de gemaakte afspraak worden gebracht? Het is duidelijk, dat de Regeering aan alle mogelijke Trojaansche paarden den weg moet versperren, en niet een pers-conferentie zóó kan inrichten, dat het doel dier conferentie bij voorbaat illusoir wordt. Noodigt de Overheid den revolutionairen journalist uit, dan zal hij, als man van geweten, vóór den aanvang der mededeeling vertrekken, maar dan wordt die geheele uitnoodiging een louter formeele en bovendien pijnlijke zaak.

Niettemin is de uitsluiting van revolutionaire journalisten van vertrouwelijke mededeelingen in geval van revolutiegevaar nog minder gebiedend-noodzakelijk dan eene andere uitsluiting in geval van oorlogsbedreiging. De revolutionaire journalist is een man van eer en geweten en zal trachten zich niet bloot te stellen aan het boven-omschreven plichtenconflict. Maar indien eenig persorgaan ~ wij stellen een hypothese, die geen achtergrond heeft van werkelijkheid — in het geheim buitenlandsche belangen tegen Nederland gericht, zou dienen, dan kan de Overheidsinlichting allerbedenkelijkste en averechtsche gevolgen

Sluiten