Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meebrengen. Gelukkig zijn dergelijke gevallen nog niet voorgekomen. Hoe fel sommige couranten in den oorlog de partij van een der strijdvoerende partijen hebben gekozen — het Nederlandsch belang ging bij onze geheele pers vóór alles. Ook weten wij dat het bestaan van den Nederlandschen Journalistenkring voldoende moreele sanctie geeft, om de medewerking aan een dergelijk verradersblad onmogelijk te maken. Maar vandaag of morgen kan, zonder dat de journalisten onmiddellijk georiënteerd zijn, zulk een orgaan de Nederlandsche journalistiek binnensluipen. Het is niet goed dat de Regeering dan uitzonderingen moet maken op een formeel princiep. Het is goed dat de Règeering vrij zij. Waar een groot aantal gezaghebbende journalisten van alle partijen in de conferentie met de Overheid bijeen zijn, wordt voldoende gewaakt tegen

ontaarding van de ministerieele selectie.

* * *

Men zou tegen de vertrouwelijke Overheidsinlichting aan de pers nog bezwaren kunnen maken van geheel anderen aard dan in het bovenstaande aan den dag kwamen. Men kan de meening zijn toegedaan dat de Volksvertegenwoordiging een recht kan opeischen van prioriteit. En er is werkelijk iets voor te zeggen, dat de inlichting der pers in strijd zou wezen met staatsrechtelijke usances, met het algemeen begrip, dat de Regeering uit hoofde van haar verantwoordelijkheid tegenover de volksvertegenwoordiging, in de eerste plaats met die volksvertegenwoordiging contact moet weten te vinden. In vertrouwelijke aangelegenheden bezit zij daartoe het instrument van het comité-generaal. Maar de praktijk zal hoe langer zoo meer gaan aantoonen dat boven geheim beraad met een uitgebreid college als de geheele Kamer, eene samenspreking met een speciale commissie als de commissie voor buitenlandsche aangelegenheden of wel met de leiders der politieke partijen de voorkeur verdrênt, omdat zij sneller en handiger kan geschieden, en in geenen deele in strijd is met het parlementair beginsel, te minder waar de partijleiders het voorbehoud kunnen stellen van ruggespraak met hun geestverwanten in de Kamer.

Sluiten