Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mag de Overheid niet bij analogie, de vertrouwensmannen inlichten van de publieke opinie, van het geheele volk, dat de Staten-Generaal heeft afgevaardigd ? Wij willen Straks een enkel woord wijden aan de meer algemeene quaestie van de gewijzigde verhouding tusschen Regeering en volk, Regeering en Kiezers, Ontstaan door de ontwikkeling van het parlementaire stelsel, omdat ze van importantie is voor een juist begrip van ons onderwerp. Maar afgezien daarvan, zouden wij willen opmerken, dat inlichting der pers antérieur aan die der Staten-Generaal, geboden kan zijn in spoedeischende gevallen. Indien de Regeer ring kan vreezen, dat de pers een gevaarlijke publicatie doet, behoeft zij met hare inlichting niet te wachten. Het algemeen belang gaat hier voor het staatsrechtelijk gebruik.

Evenwel zal, juist door de in zwang komende methode van contact met kleinere groepen uit het parlement, in de praktijk het parlement wel immer van de vertrouwelijke quaestie,

waarvoor de pers wordt opgeroepen, op de hoogte zijn.

* * *

Wij hebben de quaestie der ovefheidsinlichting bezien van het standpunt der journalistiek, en bevonden dat ze niet in strijd behoeft te zijn met het beginsel der persvrijheid. Van Overheidsstandpunt bezien is dit nieuwe instituut niet slechts een eisch van opportuniteit, maar ligt het ook in de lijn der moderne ontwikkeling der staatkundige en sociale verhoudingen. Men moet nimmer nalaten, zich rekenschap te geven van de beteekenis der pers voor een normaal functionneeren van onze staatsrechtelijk*! instituten. En vooral moet rekening worden gehouden met de beteekenis der pers voor een gezonde werking van het parlementarisme, zelfs in den vorm en naar de opvattingen die hier te lande omtrent de verhouding tusschen Regeering en parlement oog heérschen. — Reeds Buys merkte op, dat het Recht van de Kroon om de Kamer te ontbinden, op grond dat de Staten-Generaal zouden hebben opgehouden een getrouwe uitdrukking van den wil van het kiezersvolk te zijn in de lucht hangt, wanneer bij gemis van vrijheid van drukpers het middel ontbreekt, om de denkbeelden van het

Sluiten