Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarover dé pers zelve zich heeft te berouwen, kunnen worden vermeden.

Indien deze inlichtingendienst zou wordenj ingericht gelijk wij boven voor gevallen van oorlogsgevaar hebben omschreven, waarbij dus de journalist te voren door de geheimhouding te weigeren, van de gelegenheid tot inlichting kan afstand doen, en men hem nimmer dwingt tot publicaties tegen zijn overtuiging, dan zou dat het vertrouwen van het volk in het Ministerie van Buiténlandsche Zaken alleen ten goéde komen.

Het zou, evenals het werk van de commissie voor buitenlandsche aangelegenheden, eerder een verzwakking dan een versterking zijn van de gevreesde geheime diplomatie, i— Zien wij de mededeeling in geval van Staatsnoodweer als zeer gewenscht, de breedere inlichting van Buitenlandsche Zaken in het algemeen achten wij minstens rijp voor overweging.

Ten slotte is daar de inlichting der gemeentebesturen. Nog meerdere aandacht van het publiek nog meer intens medeleven wekt hetgeen in den kleineren kring der gemeente geschiedt, dan hetgeen in den grooteren kring gebeurt, die bestreken wordt door Landsregeering en Staten-Generaal. De pers werkt hier onmiddellijker, sneller, en breeder gëoriënteerd. Onze gemeentebesturen zien, —i hetzij dankbaar erkend hoe langer hoe meer het groote belang en het praktisch nut in van eene aangename, vertrouwelijke verstandhouding met de pers. Nimmer mag ook hier de pers haar vrijheid van oordeel en vrijheid van beweging prijsgeven, maar juist- om de grootere en gemakkelijker ruchtbaarheid, kan het belang der gemeente in sommige gevallen een regeling van het tempo van publicatie wenschelijk doen zijn. Gelijk elders is ook hier wederzijdsch vertrouwen, en inwisseling van inlichting tegen geheimhouding het princiep. De gevallen, waarvoor de regeling geldt zijn moeilijk in een algemeen schema samen te vatten en zullen van plaatselijke en andere omstandigheden af hankeüjk rijn. Hier is de juiste gang van zaken dat allereerst de pers zich wendt tot de gemeente. Wat zij van haar onder discretie verneemt, behoort onkreukbaar te worden verzwegen.

Sluiten