Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoekt de pers, wier belang in snelheid van inlichting kan gelegen zijn, bij andere bronnen haar toevlucht, dan heeft aj vanzelfsprekend alle recht van publicatie.

Maar zij moet, te eerder nog wanneer de gemeente haar loyaal en zonder overdreven kleinzieligheid of gemis aan begrip van de journalistieke roeping tegemoet treedt, ziek scrupuleus rekenschap geven van hetgeen het gemeentebelang eischt, ook als zij niet door de gemeente zelve is ingelicht. —

Wij willen hiermede onze summiere beschouwingen over de Overheidsinlichting aan de pers besluiten, daar wij de verhouding tusschen pers en politie later zullen behandelen in een afzonderlijk hoofdstuk.

2. Pers en Volksvertegenwoordiging.

De verhouding tusschen pers en volksvertegenwoordiging behoort tot den moeilijksten kant van het probleem, waaraan wij aandacht wijden in dit prae-advies.

Verwonderlijk! Twee organen, die in natuur en bedoeling volkomen aan elkander zijn verwant, de staatsrechtelijke en de maatschappelijke organisatie van de publieke meening, de twee-ledige waarborg tegen gezagswillekeur en verheimelijking, elkander bestaande in rechte lijn in den eersten graad, waar de volksvertegenwoordiging in zekeren zin het kind der pers te achten is, die over de belangrijkste gelegenheid beschikt, waardoor de Kiezers welke de volksvertegenwoordiging samenStellen worden ingelicht. Men zou zoo zeggen, vooral in een tijd, die dagelijks daadwerkelijker beteekenis gaat toekennen aan de publieke opinie in haar verhouding tot het Staatsbestuur, die geneigd is aan de publieke opinie, in de groote maatschappij tot uiting gekomen, meer waarde te hechten dan aan de publieke opinie in haar parlementairen vorm, moest er een inniger en hoffelijker samenwerking zijn, dan de praktijk vaak te aanschouwen geeft.

Over de samenwerking met volks-vertegenwoordigersindividueel, van wie er sommigen tot de journalistiek behooren,

Sluiten