Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft zich de pers niet te beklagen, maar de welwillendheid, de erkenning van haar waarde en waardigheid, ontmoet de journalistiek meer bij de Regeering dan bij de Volksvertegenwoordiging, in hare algemeenheid beschouwd, en met inbegrip van de gemeentelijke vertegenwoordiging.

Er is een verklaarbare reden. Met de versterkte beteekenis van de breedere volkslaag voor het Staatsbestuur, dient de pers, die aan de inzichten van die breedere groep uiting geeft, hoe langer hoe meer haar corrigeerende verantwoordelijkheid te beseffen. De publieke opinie is een correctief op de volksvertegenwoordiging, dit heeft de pers zich eiken dag voor oogen te stellen, en zij heeft haar stem te verheffen tegen de meer en meer voortwoekerende misbruiken van het parlementarisme.

De onschendbaarheid der uitingen in de volksvertegenwoordiging wordt overvloediglijk aangewend zonder nut voor Staat en Gemeenschap. Persoonlijker en parti|#Bdividualisme leiden tot parlementaire breedsprakigheid, waarin krenking en hekeling van tegenstanders aan de orde zijnfvan den dag. De vergaderingen der raden van onze groote gemeenten gaan hoe langer hoe meer gelijken op publieke vermakelijkheden, en onderwijl worden de presentiegelden verspild in uren die in geen enkel opzicht dienstig zijn geweest aan het algemeen belang.

Dat de pers hier unaniem en mei bijtende ironie de schandelijke en opzettelijke verminking van ons parlementair systeem tracht te bestrijden, is haar plicht en haar eer, zij geeft hier vertolking aan eene verontwaardiging waarvan het publiek tot berstens toe is vervuld.

De volksvertegenwoordigers van hunne zijde beperken zich niet tot een elkander toewerpen hunner humoristische confetti, die niet altijd van bet beste vloeipapier is gemaakt, maar zij passen hun gewoonte toe op personen buiten de verbasterende vertegenwoordiging. In den laatsten tijd nu, heeft de pers het speciaal moeten ontgelden. In de Staten-Generaal werd de Haagsche redacteur van de N. R. Cr. bespot, op een manier die voor schooljongens te flauw was, en in verschillende Gemeenteraden trof den collega's van kleinere bladen hetzelfde

Sluiten