Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lot. Er is over deze zaken een debat gevoerd in het orgaan van den N. J. K. Er- is betoogd dat de pers, die zelve ongezouten waarheden kan mededeelen ook aan het adres der volksvertegenwoordigers, niet al te kleinzeerig moet zijn, wanneer ze in een harer journalisten te kaak gestéld wordt op de parlementaire tribune.

Wij zijn het met deze opvatting oneens. Indien een volksvertegenwoordiger de meening van een journalist bestrijdt, zelfs zóó scherp dat er niets van overblijft, dan is dat zijn volkomen recht. Maar het aantijgen en hoonen van een journalist, die in de vergadering verschijnt om zijn plicht te doen, en op dat oogenblik zich niet kan verdedigen, moest door eiken Kamer- en Raadsvoorzitter worden verhinderd én gegispt. En te eerder hebben de jouhÉllisten hier recht op bescherming, waar de volksvertegenwoordiger in de pers zelve de ruimste gelegenheid heeft om zijne grieven te uiten op de oorspronkelijkste manier.

Een ander misbruik dat vooral de praktijk van onze gemeentepolitiek medebrengt, is het aantasten door volksvertegenwoordigers van feiten en voorstellingen in de pers op apodictische wijze, dus zonder nadere motiveering. Er kan een pets-orgaan zeer veel aan gelegen zijn.'üit hoofde van de politieke denkbeelden die het vertegenwoordigt of van zijne opvatting omtrent het algemeen belang, dat zijne inzichten die wellicht invloed kunnen hebben op de meening in het college en daardoor op de beslissing, juist worden voorgesteld en behoorlijk tot hun recht komen. Niet een afdoende weerlegging door den politieken tegenstander, maar een handige verdraaiing van zijn beschouwingen schept voor het betrokken orgaan onrecht en miskenning, en verduistert eene bepaalde uiting der publieke opinie, de rechten dus van de groep welke het orgaan achter zich heeft. En wanneer die groep een geestelijke groep is, welker inzichten zwak of in het geheel niet in het college van afgevaardigden is vertegenwoordigd, wordt het onrecht nog ernstiger.

Indien door de plotselinge tournure van den volksvertegenwoordiger, aangewend kort voor de beslissing, hij er in

Sluiten