Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaagt de opvatting van de betrokken courant, die mogelijk door andere Raads (of Kamerleden) wordt gëapprecieerd, te verlammen, dan is de mogelijkheid voor de betrekken courant zijn inzicht nader te verdedigen afgesloten, daar het Raads (of Kamer) votum de zaak beëindigd heeft.

Wij zijn hier op het gebied van den politieken Strijd, waar vaak de doeltreffendheid van gedragingen boven de Zuiverheid van motieven de voorkeur wint, en de wrijving tusschen de politieke partijen, die zoowel in volksvertegenwoordigers als in journalisten zijn gepersonifieerd, de eigenaardige onderlinge verwevenheid, die er vaak tuSsêhen politieke daden in Kamer en pers bestaat, geeft vaak noodwendig aanleiding om politieke taktiek inbreuk te doen maken op algemeen beginsel. Evenals de pers moet de politiek vaak snel zijn. En alle partijen zijn op heur beurtrrïij die snelheid gebaat. Maar de vraag is toch te stellen, of het niet tijd wordt, dat de pripdpieele verhouding tusschen volksvertegenwoordiging en pers door bepaalde usances nader geregeld wordt.

De politieke partijen vormen hoe langer hoe meer een macht in den Staat, maar zij mogen geen macht worden, die indirect een specialen vorm invoert van praeventieve censuur. Vooral een talrijke politieke partij kan door onderlinge afspraak, mogelijk zelfs met politieke tegenstanders, bij de openbare behandeling van sommige zaken de uitspraak van een persorgaan verdraaien en verdoezelen, een afwijkend inzicht dat nu toevallig niet in de volksvertegenwoordiging gedeeld wordt, miskennen, hetgeen niet in de laatste plaats bij onderwerpen welke buiten de beginselpolitiek oplossingen van tèchnischen aard betreffen, te duchten is. De volksvertegenwoordiging moet een zoo rijk-mogelijk genuanceerde volksopinie gelegenheid geven haar invloed te doen gelden.

Wij leven gelukkig in een tijd van vermeerderde aandacht voor vraagstukken van algemeen recht en algemeen belang en van hoe uitnemend algemeen belang is eene pers, die is gewaarborgd tegen belemmering harer uitteving door parlementaire

Sluiten