Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misbruiken. De leden der volksvertegenwoordiging zullen zelf moeten inzien dat overweging dezer quaestie en eventueele samenspreking veel moeilijkheden zou kunnen oplossen. De pers biedt een mogelijkheid welke de politieke groepen onthouden, de mogelijkheid der vrije, individueele meening, ongebreideld doOr eenig organisatorisch verband. Deze zuiverende maatschappelijke factor moet met zorg bewaakt worden tegen de machts-usurpatie der politieke verbanden.

* * *

Is echter de pers gerechtigd, zoo duidelijk en strijdlustig haar rechten te vindiceeren tegenover de volksvertegenwoordiging ? Heeft zij zelve een absoluut-zuiver geweten ? Er is herhaaldelijk geklaagd over het misbruik der mededeeling uit geheime raadsvergaderingen, waaraan enkele bladen zich incidenteel, sommige een tijdlang systematisch hebben schuldig gemaakt.

Men moet deze handeling van den journalist niet scherper gispen dan zij verdient.

Allereerst dient te worden vooropgesteld, dat de openbaarheid der raadsvergaderingen een der grondbeginselen vormt van onze gemeentewet. „Zoozeer gaat den wetgever de openbaarheid ter harte en in die mate haat hij de geheimhouding en verdonkeremaning van de publieke zaak, dat hij, niet volledig gerust op den zin der gemeenteraden zich op de vingers te laten zien, een aantal onderwerpen heeft opgesomd, die, omdat daarbij öf de gemeentelijke geldmiddelen zeer zijn betrokken, öf bevoorrechting te vreezen staat, in openbare vergadering moeten worden behandeld en beslist" (c.f. Oppenheim Gemeenterecht I pag. 272 en 273). Ja, wij kunnen de beteekenis van het beginsel der publiciteit van raadsvergaderingen meten aan het feit, dat de verplichte publiciteit bij het beraadslagen en beslissen over het tiental in artikel 44 der gemeentewet geopeciflceerde onderwerpen, eene inkorting van 's Raads bevoegdheid tot oordeelen over de noodzakelijkheid van geheimhouding, bij Staten-Generaal en Provinciale Staten niet wordt teruggevonden. En de reeks van zaken, die in een besloten vergadering niet kunnen worden behandeld en beslist.

Sluiten