Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is uitgebreid, wel verre van ingekrompen ten gevolge van het door de regeering over het ontwerp-gemeentewet gepleegd overleg. Indien men let op de ontwikkeling van onzen tijd, dan is de vooronderstelling niet onaannemelijk dat bij eene eventueele herziening der Gemeentewet op dit punt, men eerder in de richting eener nog uitgebreidere openbaarheid zich zou bewegen, dan dat men iets zou terugnemen van het beginsel dat thans reeds in de wet is vastgelegd.

De journalist, die met dit alles bekend is, en bovendien uit hoofde van zijn werkkring de beteekenis der openbaarheid te scherper gevoelt staat, als hij het geheim der raadszitting openbaart, moreel niet zoo schuldig als de algemeene disqualificatie van dat misbruik zou doen gelooven. Het behoeft hem overigens niet bekend te zijn, of hetgeen in een besloten vergedering behandeld is, geheim is, want moet de geheimhouding eener besloten vergadering worden bewaard, dan dient een uitdrukkelijk raadsbesluit» waarbij zij wordt opgelegd, vooraf te gaan. Nier de journalist, maar eventueel het raadslid overtreedt de wet.

Dat de journalist niet strafbaar is krachtens art. 272 W.v. S., gelijk met het raadslid dat het geheim der zitting schendt mogelijk het geval is, staat voor ons vast, wijl het element van ambtelijkheid, omschreven in boven geciteerd artikel, bij hem ontbreekt en de verspreiding van het geheim indien wij ons niet vergissen,"jbuiten de omschrijving der strafwet valt. Hoogstens zou hij in sommige gevallen wegens uitlokking kunnen worden vervolgd, hoewel dit problematiek en bovendien moeilijk bewijsbaar is.

Is de journalist, indien hem het geheim eener raadszitting, waardoor hij niet is gebonden, ter oore komt, schuldig voor de rechtbank der publieke consciëntie ? In de eerste plaats kan hij van den raad verschillen in appreciatie omtrent de noodzakelijkheid der geheimhouding. Hij kan de mededeeling van een bepaald raadsgeheim juist achten in het publiek belang. Is het zoo zeker dat de geheime vergadering, — wij denken ■ bijvoorbeeld aan kleine gemeenten ]— immer

Sluiten