Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van pers en politie tot een absoluut gebod. De samenwerking om deze reden is zoo klaarblijkelijk in het publiek belang, dat een verstandige pers en een verstandige politie er wederzijds naar moeten streven. Wat toch, indien die samenwerking niet bestaat ? Men zou terugkeeren tot den toestand, dien men vroeger in sommige groote gemeenten aantrof, waarbij alleen enkele bladen, die betaalde krachten hadden in het politiecorps, de voorkeur zouden genieten der politioneele informatie. Indien, wanneer de pers op het spoor is van een strafbaar feit en zijn dader, de politie-autoriteit plechtig verklaart van de zaak niets af te weten, dan zal de pers gereed zijn, om wat zij uit andere bron weet, zoo spoedig mogelijk te publiceeren. Zij heeft daartoe volkomen vrijheid en het is haar niet kwalijk te nemen, als zij door gemis aan de noodige geörienteerdheid omtrent de algemeene situatie welke het ter kennis gekomen feit omringt, haar publicatie doorvoert. Want ten opzichte van een journalist r— dit bedenke de overheid — moet publiceerende gezindheid immer worden voor-ondersteld. Van die publicatie kan, tengevolge van het onverstand der politie-autoriteit, de Justitie de dupe worden.

Een historische illustratie van de gevolgen van politioneele zwijgzaamheid tegenover de pers, geeft het volgende verhaal.

Twee verslaggevers van groote bladen kwamen bij een Hoofdcommissaris om hem te spreken aangaande een opzienbarenden moord. De Hoofdcommissaris, verklaarde niets te weten. Weinul wierp hem een der geweigerden tegen: dan zal ik het U laten weten. Vanavond zullen j vele kolommen over die zaak, waarin zij haarfijn wordt uiteengezet, verschijnen in mijn courant. En hij hield woord. De Hoofdcommissaris zal in het theeuur zijn vermeende ignorantie met ontsteltenis hebben geboet!

Het is de verdienste van den Amsterdamsche Hoofdcommissaris Koster Henke, een man van veel ervaring en gezond inzicht, en die door zijn voormalige détacheering als commissaris aan het bureau Pietershal in een rayon geplaatst geweest was, waar frequentie van ernstige strafbare feiten voorkwam, —

Sluiten