Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geestverwante partijgenooten heérscht dikwijls diepgaand verschil omtrent detail-quaesties en indien de Hoofdredacteur een persoonlijkheid is, kan hij voor groote moeilijkheden komen te staan. Toch blijkt het officieus-ingelicht orgaan in de praktijk van binnen- en buitenland zeer wel mogelijk en met de journalistieke waardigheid te vereenigen. De journalistiek heeft zoovele vormen van mededeeling dat hier incidenteele moeilijkheden wel te overwinnen zijn.

Van het standpunt der journalistiek in hare algemeenheid is de usance der officieuze inspiratie van sommige organen niet af te keuren. Het bevordert een gemakkelijke werkwijze van de pers in haar geheel, indien algemeen bekend is dat bepaalde organen in het bizonder met de Regeeringsinzichten op de hoogte zijn, en men kan in het besproken gebruik geen inbreuk zien op de drukpersvrijheid, omdat ten eerste de samenwerking van de zijde der courant geheel vrijwillig geschiedt en bovendien de Overheid zich hier minder uitspreekt als gezags- dan wel als politiek-orgaan, voortgekomen uit een meerderheid van partijen, welker kleur het ingelichte pers-orgaan draagt.

Een andere quaestie is of het wènschelijk is dat Ministers zich niet van bepaalde pers-organen middellijk bedienen, maar zelf als journalistiek auteur optreden ter verdediging van hun beleid buiten de Staten-Generaal. De bekende brief van Minister Posthuma geeft o.m. aanleiding tot deze vraag. Uit journalistiek oogpunt is hier niets tegen te zeggen. Wie over een quaestie van algemeen belang wil schrijven in een courant is welkom, en de Redactie heeft recht van weigeren, indien zij de uiting ook van een Minister niet vindt passen in het kader van haar blad. Meer bezwaar heeft dit gebruik, indien men het van Overheidsstandpunt beziet.

De Ministers, die zich van de courant hebben bediend, zullen zich waarschijnlijk op de basis hebben gesteld, ook door Minister Cort van der Linden ingenomen, dat de Bewindsman over de Kamer heen contact moet zoeken met het volk, waarbij de courant verschijnt als instrument om dat contact tot stand te brengen. Wij voor ons, kunnen deze usance niet in overeenstemming

Sluiten