Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden met het hier te lande geldend constitutioneel gebruik. En evenmin kunnen wij het in overeenstemming achten met de positie van den Minister, die zich liever niet de kans moet scheppen van een openbaar debat buiten de Staten-Generaal, waar hij zijn positie als Overheidspersoon niet kan sanctionneeren door het stellen van parlementaire consequenties. Evenwel kan een Minister die tijdens zijn Ministerschap in de pers zich uitspreekt, zich altijd beroepen op de usance in Engeland, waar bijvoorbeeld ministerieele speeches aan banketten regelmatig de politiek behandelen buiten het parlement, hoewel de Minister zich toch bij die gelegenheid niet, gelijk in de courant, blootstelt aan een extra-parlementair debat. Ten slotte zouden wij ons wiHen verklaren tegen elke pers-uiting van een Overheidspersoon, die getuigenis geeft van gemis aan homogeniteit in een bestuurscollege.

Behalve de uitingen van Ministers verschijnen dikwijls in de pers uitingen van ambtenaren over Regeeringsbeleid. Deze dragen meestal een geheel ander karakter. Het komt voor dat niet de Minister persoonlijk zijn handelingen in de courant verdedigt, maar uit hoofde van het decorum die verdediging aan een hooggeplaatst ambtenaar of Regeerings-adviseur opdraagt. De Regeering heeft dan bovendien nog een slinger om den arm. Deze wijze van inspiratie komt aan de inspiratie door de Overheid van een Hoofdredacteur of ander journalist zeer nabij. Thans doelen wij echter op het geval dat een ambtenaar in de courant opponeert regen het beleid van zijn Minister. Is dit geoorloofd en wenschelijk? Uit journalistiek oogpunt schijnt het geene bezwaren te hebben, van ambtelijk standpunt is er iets tegen te zeggen. Natuurlijk moet worden vooropgesteld dat de ambtenaar nimmer zijn ambtseed schenden mag, en dus als hij een getrouw ambtenaar is, nimmer in eenig couranten-artikel mededeelingen zal doen uit stukken, waarvan hem het geheim is toevertrouwd,

Toch is hij, ook zonder gebruikmaking van ambtelijke stukken, beter georiƫnteerd in de zaak waarover hij schrijft dan elk

Sluiten