Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denzelfden inhoud en dezelfde strekking aan het Departement volgens hiërarchieke wijze ingediend, den chef, voor wien zij was bestemd, niet of in verwaterden vorm bereikte.

Wij meenen met dit alles niet te zeggen, dat ieder aankomend adjunct-commies een afwijkend inzicht, waarin zijn schoolwijsheid rijpere ambtelijke ervaring miskent, aan de courant moet gaan toevertrouwen, en evenmin dat ambtenaren voor hun persoonlijke grieven onmiddellijk de hulp moeten gaan inroepen van de pers. Op de redacties van onze tijdschriften en dagbladen rust de plicht hier nauwkeurig rijp en groen te onderscheiden, en zich er-rekenschap van te geven of het oppositioneel artikel door persoonlijke belangen dan wel door algemeen welzijn is geleid. En ook zijn er verhoudingen, bijvoorbeeld tusschen bedrijfsdirecteuren en een gemeentebestuur, waar het niet juist zou zijn indien verschillen van inzicht elders dan binnenskamers zouden worden uitgevochten.

De waarde, welke de journalistieke bijdragen van ambtenaren kunnen hebben voor overheid, pers en gemeenschap zouden ons ten slotte een motief zijn om ons te keeren tegen de opheffing der anonymiteit in de pers. Een publiceerende ambtenaar kan door het bekend-zijn van zijn naam moeilijkheden ondervinden in zijn carrière en de vrees daarvoor kan hem beletten tot de publicatie van een belangrijk oordeel over te gaan. Hier is de anonymiteit noodzakelijk en werkt in het publiek belang. Het. zou eene verarming beduiden van de beteekenis der pers, indien hier de opheffing der anonymiteit haar van zeer waardevolle bijdragen ging berooven. En de omstandigheid dat wellicht binnenkort de ambtenaren meer gelegenheid krijgen hun oordeel te uiten binnen de muren der overheidsbureaux en daardoor de pers-uitingen van ambtenaren zullen verminderen, mag ons er niet toe brengen om ook voor de toekomst opzettelijk de deur te versperren waardoor de artikelen van deskundige ambtenaren kunnen binnenkomen in de journalistiek.

Sluiten