Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slotwoord.

Wij willen dit prae-advies niet besluiten, zonder ons 000 met een enkel woord te hebben uitgesproken over het dieper beginsel, dat aan de moderne samenwerking tusschen Overheid en Pers ten grondslag ligt. Voor de oppositioneele verhouding van twee machten, wier botsing of tegenstrijdigheid de Waarheid moet voortbrengen, zien wij in de plaats komen eene onderlinge erkenning, een vrijwillige regeling en terreinafbakening van naast elkander werkende sociale organen. De samenwerking tusschen Overheid en Pers is, indien zij wordt ondernomen in den geest der samenwerking tusschen Overheid en gemeenschap, indien zij eene uitbreiding wil zijn van de zelfregeering der maatschappij, nimmer eene beperking, maar integendeel een intensifieering der drukpersvrijheid. Wij zien in onze dagen een voortdurende verscherping der kritiek. Wie in het staatkundig of maatschappelijk leven met voorstellen of denkbeelden komt, moet ter dege weten wat hij wil en haarfijn georiƫnteerd zijn, want de bestrijding is immer bij de hand. Naast centralisatie van voorheen-gescheiden groepen, gaat de tegenstelling tusschen de krach tig-geworden politieke en sociale eenheden voortdurend winnen aan beteekenis. Juist door de massaliteit van de verschillende partijgeheelen, worden politieke en sociale tegenstellingen simplistischer en scherper. Geen politiek, geen maatschappelijk leven kan zonder antithesen bestaan, en zoodra heeft men het sterven van oude antithesen voorspeld, of er komen reeds nieuwe op. Wij moeten den moordenden politieken strijd aanvaarden, wij moeten principieel positie kiezen tegenover de levensverschijnselen van den tijd, en Pers en Overheid zijn organen welke zonder omlijnde en scherp geformuleerde overtuiging niet kunnen bestaan. Zij hebben te leiden naar hun beste inzicht, maar te verwachten dat dat inzicht voortdurend tegen andere inzichten moet worden verdedigd.

Wie dezen strijd op leven en dood betreurt, geeft getuigenis van weinig wereldwijsheid. Alle verzachting en overbrugging

Sluiten