Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringen mij meer zouden treffen. Inderdaad heb ik, bij het toetsen van de huidige verstandhouding tusschen beide machten in den staat, tevens eerste dienaren van het volk, veranderingen waargenomen; maar het wil mij voorkomen, dat deze veranderingen grootendeels uiterlijkhedér? tijn, die het wezen van de verstandhouding niet hebben geraakt. Deze slotsom heeft mij met de ontvangen opdracht verzoend.

De te behandelen stof is van heel wijden omvang, de agenda van dit congres dwingt tot beperking; daarom zal ik mij bepalen tot bespreking van de practische werkverhouding tusschen Overheid en Pers en andere zijden van het vraagstuk, als bijv. het Overheidstoezicht op de Pers, niet aanroeren.

* *

*

Tweekantig is de taak van de Pers. Zij is eenerzijds voorlichtster van het publiek, anderzijds voorlichtster van de Overheid. Deze twee kanten zijn onafscheidelijk verbonden, de eene taak sluit de andere, de tweede de eerste in. Slechts in deze twee-eenheid kan de Pers voldoen aan haar roeping: te zijn het orgaan van de openbare meening.

Als voorlichtster van het publiek heeft de Pers in de eerste plaats een informatieve taak te vervullen. Het is daarbij, dat zij het meest de medewerking van de Overheid noodig heeft, want om te kunnen voorlichten moet zij vooraf volledig ingelicht zijn.

Hoe staat het nu met de bereidheid van de Overheid om de Pers in te lichten? Met den mond is zij van perfecten wille, onbetwistbaar van beteren wille dan een tiental jaren geleden. Een autoriteit, die een om inlichtingen vragend journalist antwoordt: Dat gaat u niets aan, zou heden ten dage mP Zijn tijd zijn. Of nog menige autoriteit aldus denkt, blijft aan onze beoordeeling onttrokken; maar ik ducht geen tegenspraak van de zijde mijner collega's, wanneer ik constateer, dat de welwillende toezegging, van te allen tijde bereid te zijn inlichtingen te geven, in zeer vele gevallen een „toezegging" blijft, die niet vervuld wordt. Ik behoef in dezen kring geen voorbeelden te noemen; ieder uwer kan er meer geven, dan

Sluiten