Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvoor heefjbjbet volk,zijn vertegenwoordigende lichamen. Mijn antwoord is: de vertegenwoordigende lichamen deugen daartoe niet; zij <#ja;rSamengesteld uit vertegenwoordigers van groepen naar een louter toevallige verhouding bij een verkiezing. De ware volksvertegenwoordigers zijn de journalisten. Collega Elout heeft dit treffend juist gezegd in zijn uitspraak: „de ware gekozenen des volks zijn wij". De organen der pers zijn niet producten van een toevallige groepeering; zij ontstaan en worden in stand gehouden door de velerlei stroomingen in den geest van het volk en zij worden door hun lezerskring van uur tot uur scherp gecontroleerd. Zij geven naast voorlichting leiding, maar slechts die leiding, die vormrgeeft aan wat in de harten van den lezerskring leeft. De Pers,. die aan dezen eisch niet voldoet, zou al spoedig niet meer gelezen worden. Daarom zijn journalisten, meer dan „volks"-vertegenwoordigers, de ware gekozenen des volks: hun mandaat wordt eiken dag herzien; zij worden eiken dag opnieuw verkozen!

Daarom is ook het tweede argument van de tradioneelen ondeugdelijk, dat het niet aangaat tot publicatie over te gaan, alvorens de naast-belanghebbenden of naast-rrechthebbenden zijn geïnformeerd. Niemand heeft meer belang of meer recht om te allen tijde te worden ingelicht omtrent de voornemens en de beslissingen der Overheid dan het volk en dit volk in zijn geheelen omvang kan de Overheid slecht» bereiken door middel van de Pers, De voorafgaande informatie van openbare lichamen of autoriteiten is niets anders dan een daad van beleefdheid; het voldoen aan deze beleefdheid leidt noodwendig tot onbeleefdheid jegens de meest-rechthebbenden, tot een miskenning, die niet vereenigbaar is met de ware democratie.

En wat het landsbelang aangaat, naar deze afwering wordt al te vaak gegrepen om onwil tot voorlichting te maskeeren. De ervaring heeft geleerd, dat het ongewenscht is, dat dit motief eenzijdig wordt bepaald. Ik herinner aan de geschiedenis van de uitlevering van den voormaligen Duitschen Keizer. Het was zeer zeker niet in 's lands belang, dat ter zake buitenlandsche persorganen in de gelegenheid zijn geweest

Sluiten