Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om het standpunt van de Nederlandsche regeering te crrt$sceren aan de hand van officieele Nederlandsche antwoorden, voordat der Nederlandsche Pers gelegenheid was gegeven om het standpunt van de regeering toe te lichten en het buitenland te doen nen, dat de overgroote meerderheid vin het Nederlandsche volk in deze aangelegenheid achter Zijn regeering stond. Het was nog minder in*% lands belang, dat in de zaak van de onderhandelingen met België over de herziening van de tractaten van 1839 buitenlandsche persorganen een campagne hebben kunnen voeren, waartegenover de Nederlandsche Pers geen afwering kon stellen, noch het Nederlandsche volk zijn regeering open en beslist kon steunen, omdat onze Pers en ons volk noodzakelijke gegevens tot afdoende beoordeeling van de zaak te lang, en ten deele geheel, werden onthouden. Dezerzijds wordt niet ontkend, dat zich gevallen kunnen voordoen, waarin publicatie kan schaden, maar dan worde daarnaast met aandrang gevraagd, dat de beoordeeling van deze gevallen niet eenzijdig geschiede, maar in gemeen overleg tusschen Overheid en Pers. De z.g. Pubheiteitscommissie, die door den Ned. Journalistenkring in samenwerking met de regeering is ingesteld, is naar ik meen een poging in deze richting, maar ze is een onvoldoende poging. Een dergelijke voorlichtende commissie kan wellicht bevredigend werken in gevallen, waarin de Overheid uit eigen initiatief eenige publicatie mocht willen overwegen; zij werkt altijd te langzaam, waar de wensch naar meer inlichting opkomt bij den journalist. Daar kan slechts overleg van persoon tot persoon aan de behoefte voldoen, mag niet de eisch worden gesteld, dat een commissoriaal overleg of advies wordt afgewacht.

De uitvlucht van het te geven communiqué wordt gaarne aangewend door autoriteiten, die wat gemakhevend zijn aangelegd. Van dit middel wordt heden ten dage een al te Tttfifi gebruik gemaakt. Erkend moet worden, dat helaas de Pers mede schuldig is aan de verkeerde toepassing van dit onontbeerlijk hulpmiddel ter informatie. Een communiqué mag

Sluiten