Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkel uitvloeisel zijn van initiatief der Overheid en moet wat zijn inhoud betreft beperkt blijven tot feitelijke mededeelingen. Een document, een besluit, desnoods een toespraak kunnen worden gecommuniqueerd, niet een toelichting of een verklaring van eenigen maatregel. Een toelichtend Overheidscommuniqué zal in den regel niet aan het doel beantwoorden. In de eerste plaats niet, omdat het wordt opgesteld door menschen, die»fciet gewend zijn tot het publiek te spreken, die door traditie gebonden zijn aan een vorm, welken het publiek niet begrijpt» Ik herinner ter zake aan de crisispublicaties van de regeering, waarmede zelfs menig journalist geen weg wist, zoodat haar goede bedoeling maar uiterst zelden tot haar recht kon komen. Een toelichtend communiqué kan ook daarom niet voldoen, omdat het in éénzelfden vorm wordt gegeven voor allen. Het volk is niet een eenheid van gelijk inzicht, gelijk begrip, gelijke ontwikkeling; de verscheidenheden, die te zamen het publiek vormen, hebben elk haar eigen speciale voorlichting noodig, die moet worden gepraepareerd in den voor haar gemakkelijkst verteerbaren vorm. Deze vorm kan slechts de journalist, door de kennis van zijn eigen lezerskring, aan de gewenschée voorlichting geven. Het verspreiden door de bladen van een toelichtend Overheidscommuniqué zonder nadere informatie, als resultaat waarvan aan de toelichting den gewenschten inhoud en vorm zou kunnen worden ^jfegeven, acht ik een groote journalistieke fout, die ten spoedigste moet worden'<ötgeroeid.-!Indien collega's, die door de plaats van rum werkzaamheid daarvoor in aanmerking komen, onverwijld op elk toelichtend Overheidscommuniqué nadere inlichtingen zouden gaan vragen, zou het communiqué als gemaksmiddel tot afscheping van lastige vragers weldra hebben afgedaan. ,

Somtijds wordt het communiqué misbruikt om een te grooten toeloop van journalisten bij een openbare gebeurtenis te weren. Ik doel hier zoowel op de bestaande neiging om ée* correspondentie-bureau te begunstigen als vertegenwoordiger van de geheele pers, als op hét 'nog geenszins uitgeroeid

Sluiten