Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streven om slechts aan een enkelen journalist of aan een beperkt aantal van hen toegang te verleeneaifleit eenige gebeurtenis, onder beding, dat door dezen de geheele pers van een verslag zal worden voorzien. Door dit vicieuse stelsel wordt zoowel de schablonen-journalistiek bevorderd, als een yoor frissche journalistiek ongewenschte gemakzucht bij de journalisten aangewakkerd, twee euvels met verstrekkende gevolgen, waarop ik bij dezen nog eens de aandacht zoowel van de collega's als van de ondernemers in het journalistiek bedrijf wil vestigen.

Als motief voor deze beperking wordt in den regel gebrek aan plaatsruimte aangevoerd. Onzerzijds moet tegenover dit argument de eisch worden gesteld, dat bij openbare gebeurtenissen in de eerste plaats ruimte moet zijn voor de Pers. Want de Pers is de vertegenwoordigster van het geheele volk, de eenige, die het volk de gebeurtenis doet meeleven. Deze taak kan de Pers onmogelijk vervullen op een communiqué, daartoe is eigen waarneming noodzakelijk. Bij gelegenheid van een openbare plechtigheid in de Nieuwe Kerk te Amsterdam werd mij indertijd eens toegevoegd, toen ik 25 plaatsen voor de verslaggevers verlangde: „Mijnheer, dat is onbescheiden!" Het is voor mij vrij zeker, dat vele overheidspersonen in den grond huns harten nog altijd de Pers van onbescheidenheid beschuldigen, wanneer zij de voor haar taak noodige ruimte opeischt. Waar dit congres staat in het teeken van een weldoende overheidsbelangstelling, moge te dezer plaatse nogpaals nadrukkelijk worden gezegd, dat de vraag der. Pers om voldoende plaatsruimte voor al haar bona fide vertegenwoordigers nooit een onbescheidenheid kan zijn. Wat zij vraagt is haar recht, het recht, ontleend aan de omstandigheid, dat zij opkomt voor geheel het belangstellende volk, dat de gebeurtenis niet kan bijwonen. Dat is het geheele volk, waartegenover het geringe aantal uitverkoren genoodigden niet weegt. Daarom mag en moet de Pers eischen, dat aan haar vertegenwoordigers den voorrang wordt gegeven.

Er zijn inderdaad beperkte ruimten, waarbij aan dezen eisch

Sluiten