Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet kan worden voldaad, daar *tóet een modus getroffen wörden, maar dan zoeke men die niet in de^rlCnting van het communiqué: dit geeft het volk steenen voor brood.

Ten slotte nog een enkel woord over de onwilligen „die van de zaak niets afweteé'^-'Z«fll!t» Ja}n een werkelijk gevaar voor de positie der Overheid. Het spreekt immers van zelf, dat de journalistach op de eerste plaats wendt tot' • de autoriteit, die het weet. Als deze van den domme houdt, daalt de reporter af tot dé mindere goden, die wel wat, maar niet alles wetèn. Zoo komen de onjuiste 'informaties in de wereld, die schadelijker zijn voor het algemeen belang dan de volle waarheid, en die maar al te vaak het aanzien van de Overheid ernstig aanranden. De rectificatie kan het gestichte kwaad maar zelden achterhalen. Heeft een autoriteit een geldige reden om op een vraag om inlichting te zwijgen, dan zal in den regel de onbewimpelde mededeeling van die reden den journalist bevredigen. Openhartigheid is een veel werkzamer middel om ongewenschte publicatie te voorkomen dan geheimzinnigheid, die slechts de nieuwsgierigheid en de eerzucht

van den journalist prikkelt; :

* *

*

In vorenstaande beschouwingen ligt opgesloten, hoe ik mij de verhouding tusschen de Overheid en de Pers, als voorlichtster van het publiek, zou wenschen. Niet als een gunstbewijs beschouwe de Overheid haar taak om de Pers in te lichten, maar als een plicht, een plicht, die een natuurlijk gevolg is van de taak der Overheid als leidster van het volk en van de taak der Pers als de eenige vertegenwoordiging van het volk in al zijn'geledingen.

Deze overheidsplicbt is tevensoverheidsbelang. Waar de Pers als orgaan van de openbare meenihg1 in haar cfltischen arbeid optréedt als voorlichtster van de Overheid, moet5 zij de bedoelingen en de inzichten der Overheid kennen. Voor een Vruchtdragende vervulöng van haar regeeringstaak heeft de Overheid de Pers noodig. Burgemeester W. C. Wendelaar van Alkmaar heeft het bij de ontvangst van den Kring in

Sluiten