Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn Raadhuis raak gezegd: „Regeeren is niet meer eenvoudig bet opleggen van den wil aan de bevolking. De regeering moet trachten den geest des tijds te verstaan, om daardoor leiding te kunnen geven. Daarom zijn er noodig organen, waardoor die geest kan blijken, en het beste orgaan daarvoor is de Per»." r,;

Inlichting van de Pers tot dit doel is dus belang van de Overheid en moet uiteraard uit haas initiatief geschieden. Maar ook hierbij zij men vooral spaarzaam met den vorm van het communiqué^ Voor de mededeeling van een simpel feit, een beslissing of een voornemen van de regeering moge het communiqué in enkele gevallen voldoende zijn; zal de door de Pers in deze richting te verleenen hulp ten volle tot haar recht komen, dan zal in den regel een verklarende en toelichtende inlichting noodig zijn. die slechts door den journalist kan worden gekleed in zoodanigen vorm, dat zijn publiek daarop naar wensch reageert.

Daarnaast, neen daarboven, zal de Overheid goed doen de Pers in haar vertrouwen te nemen, zelfs wanneer publicatie nog niet gewenscht is. Om het standpunt van de Overheid en haar voornemens zuiver te kunnen beoordeelen moet de Pers ten minste evenveel weten als de Overheid. Er is in deze richting eenigermate gewerkt door het departement van buitenlandsche zaken, in de belegde conferenties van wege dit departement met verschillende journalisten. Maar dit is nog slechts een heel klein begin. De gewenschte toestand zou zijn. dat geen enkj&regeeringsvoorstel of régeeringsmaatregel van' beteekenis uitging, voordat de Pers ten volle was ingelicht omtrent de motieven en de bedoelingen van de regeering.

Stelt men de vraag of ter vergemakkelijking van deze voorlichting van de Pers van Overheidswege wellicht een organisatie is te maken, dan zou, naar mijn inzicht, deze vraag beslist ontkennend moeten worden beantwoord. Naar mijn vaste «*v*rtuiging is felke organisatie tot dit doel, hoe men haar ook ontwerpt, doodend voor de onbelemmerde vrijheid van beweging, die voor de Pers een levensbehoefte is. Tal

Sluiten