Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van journalisten hebben bij autoriteiten hun petits entrées; een organisatie van de voorlichting van de Pers van Overheidswege zou slechts belemmerend kunnen werken voor de bijzondere journalistieke werkzaamheid, waarvan deze petits entrées het uitgangspunt zijn» een werkzaamheid, die rijke vruchten heeft afgeworpen zoowel in het belang van de Overheid als van het volk. Een organisatie leidt voorts onvermijdelijk tot een uniforme voorlichting, waarvan het nadeel reeds hiervoor is aangeduid. Ten slotte zal een voorlichting van de Pers door de Overheid van zoo wijde strekking als hier is bedoeld, te allen tijde blijven een zaak van vertrouwen tusschen personetff waarvoor een organisatie een ondeugdelijken vorm is. De officieele betrekkingen tusschen Overheid, en Pers mogen hartelijk en welwillend zijn, zij zijn tot oppervlakkigen aard gedoemd, omdat beiden, zoomin de Overheid als de Pers, gerechtigd Zijn iets van hun vrijheid op te offeren. De nauwere betrekking, die slechts tot een vruchtdragende samenwerking kan leiden, kan geen andere zijn kan een betrekking van persoon tot persoon. De Pers ontbreekt het waarlijk niet aan lust om dergelijke betrekkingen aan te knoopen, aan Overheidszijdë is men veelal wat huiverig voor zulk een contact. Zelfs de welwillende autoriteit ziet in den journalist nog meer den nieuws jager dan den helper bij de Overheidstaak. En het gevolg daarvan is, dat menig journalist de jacht op nieuws tot hoofddoel verheft, waarbij de taak der voorlichting maar al te vaak in het gedrang komt.

Persoonlijke betrekkingen kunnen niet naar een vast voorschrift worden aangeknoopt; ze ontstaan en groeien door persoonlijke eigenschappen. Maar de weg tot vermeerdering en versterking van persoonlijke betrekkingen tusschen vertegenwoordigers der Overheid en die der Pers zou» naar het mij wil voorkomen, vergemakkelijkt worden, indien van Overheidswege het standpunt werde erkend en aanvaard, dat het inlichten van de Pers Overheidsplicht is, naast Overheidsbelang.

Sluiten