Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiermede ben ik aan het eind gekomen van mijne beschoof wingen over het mij toegewezen onderwerp. Op volledigheid maak ik geen aanspraak, ik heb daarnaar geenszins gestreefd. Mijn doel was op dit eerste congres, deze eerste bébandenaï in het openbaar van een vakbelang, dat niet minder een volksbelang is, de grondslagen aan te geven, waarop de verhouding tusschen Overheid en Pers moet berusten. Ik zoti de hier ontwikkelde denkbeelden willen samenvatten in de volgende

Conclusies t

I. Inlichting van de Pers door de Overheid is Overheidsplicht en evenzeer Overheidsbelang.

II. Als de eenige ware volksvertegenwoordiging heeft de Pers recht op voorlichting van Overheidswege.

III. Aan de vertegenwoordigers der Pers moet bij openbare gebeurtenissen den voorrang worden verleend boven alle, uit hoofde van hun positie in den staat, genoodigden.

IV. Inlichting van de Pers van Overheidswege geschied» nimmer door een communiqué of door bemiddeling van een persbureau, tenzij ter verspreiding van feitelijke mededeelingen.

V. Elke organisatie van de voorlichting van de Pers vaaÈ Overheidswege is af te keuren, wijl zulk een organisatie* natuurlijkerwijze leidt tot belemmering van het persoonlijk contact tusschen Overheid en Pers, dat zoowel voor een vruchtbare voorlichting van de openbare meening als voor een opbouwende critiek een noodzakelijke voorwaarde is.

Sluiten