Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

1. Wat is credietverband?

De regeling van het credietverband.

A. Aard en strekking van het credietverband.

Het credietverband is een zakelijk recht op zaken als hierna onder 6 vermeld, strekkende om daarop de voldoening eener verbintenis te verhalen (K. 1) ')•

Daar het credietverband een zakelijk recht is, brengt dit mee, dat de zaken daarmede belast blijven, in welke handen zij ook overgaan (K. 2, al. 2).

Indien de schuldenaar, die de zekerheid stelde, en die hier verder credietverbandgever zal worden genoemd, zijn overeengekomen verplichtingen niet nakomt, kan de credietverbandhouder, dat is de persoon, die op die zekerheid crediet verleende, de verbonden zaak, in wiens handen zich die ook bevindt, op bevel van den rechter publiek doen verkoopen, teneinde zich uit de opbrengst schadeloos te stelleu. De grosse 2) van de credietverbandakte die in handen van den schuldeischer wordt gesteld, heeft namelijk kracht van vonnis en kan op last en onder leiding van den president van den landraad ten uitvoer worden gelegd.

De schuldeischer heeft slechts recht op het bedrag der verstrekte nog niet afgeloste, doch wel invorderbare leening vermeerderd met de nog te vorderen renten en kosten.

1) Dit beteekent Koninklijk besluit van 6 juli 1908 No. 30 (Staatsblad No. 542) tot regeling van het credietverband, artikel 1.

2) Grosse beteekent authentiek afschrift.

Sluiten