Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Waarom er behoefte bestond aan de instelling van het credietverband?

Het meerdere moet aan den rechthebbende, credietverbandgever of derden bezitter, worden uitgekeerd (K. 19, 25).

In de Inlandsche maatschappij komt het stellen van zakelijke zekerheid veelvuldig voor in den vorm van verpanding van bouwgronden, vruchtboomen of huizen, dan wel in den vorm van overeenkomsten van deelbouw (maro of neloe) of van voorschot op het groene gewas (idjon). Dergelijke overeenkomsten, waarbij zakelijke zekerheid wordt gesteld, kunnen echter alleen worden aangegaan tusschen Inlanders onderling; de afdeelingsbanken, die Europeesche rechtspersonen zijn, kunnen van deze rechtsmiddelen geen gebruik maken.

Aan den anderen kant kent het Europeesche recht als zakelijke zekerheid op onroerende zaken de hypotheek. Maar dit recht is al evenmin bruikbaar voor de afdeelingsbanken, omdat het alleen bestaanbaar is op onroerende zaken, waarop een recht van eigendom, van opstal, van erfpacht, van vruchtgebruik of van agrarisch eigendom wordt uitgeoefend, zoodat de op Inlandsche wijze bezeten gronden van de debiteuren der banken er niet voor in aanmerking komen.

Toch kunnen de volksbanken niet in alle gevallen genoegen nemen met de persoonlijke credietwaardigheid der leeners. Hierom niet, aangezien niet alle credietbehoevenden persoonlijk aan de bankbeheerders bekend ziin aangezien somtijds leeningen worden aangegaan voor een langen termijn, waarin allerlei gebeurlijkheden denkbaar zijn, zooals tusschentijds overlijden van den debiteur, rampen, misgewas, veeziekten, slechte invloeden, die op hem werken, of ook ingeval leeningen worden aangegaan tot het drijven van zaken, waarvan de uitslag noe twijfelachtig is.

Zonder de beschikking over het rechtsmiddel van zakelijke zekerheid zouden de banken derhalve van dergelijke credieten moeten afzien, d.w.z. zouden zij ten aanzien van de bevrediging dier credietbehoeften met in staat zijn om met kans op goeden uitslag den strijd tegen den op eigen belang bedacht zijnden Inlandschen mededinger te aanvaarden en uit te vechten.

Sluiten