Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Apakah sebabnja tanggoengan-oetang itoe dloentoekkan boewat dipakai dengan dibatasi sadja?

4. Oentoek sijapa tanggoengan-oetang itoe boléh di adakan.

Sebab itoe baik oentoek kepentingan bank ra'jat maoepoen oentoek orang-orang jang perloe memindjam, maka bank-bank itoe djika perloe boléh mendapat djoega tanggoengan barang.

Dengan mengatoerkan tanggoengan-oetang itoe madjelis pemboewat oendang memberi kelapangan kepada Boemipoetera lebih dari dahoeloe akan dapat memindjam dari bank-bank afdeeling; hal itoe adalah berbahaja sekali bagi diri maréka sendiri, djika kekoewatannja oentoek memindjam itoe tidak bertambah poela, artinja, oentoek mendapat pindjaman dengan moedah, maka Boemipoetera hendaknja bertambah kekoewatannja akan mendatangkan penghasilan dan bertambah kehendaknja oentoek membajar oetangnja dari pentjariannja dan hasil jang lain-lain.

Harta jang ditanggoengkan sekali-kali tidak boléh dipandang oentoek pembajar oetang, baik oléh si pemindjamkan oewang, maoepoen oléh si pemindjam; péndéknja tanggoengan itoe djangan diartikan lain dari soewatoe oepaja oentoek mentjegah soepaja pemindjam wang djangan dapat roegi.

Dari sebab hak hypotheek menjimpang dari hak jang lakoe di doenija Boemipoetera, maka si pemberi tanggoengan-oetang jang dalam hal itoe tetap mengoewasaï tanahnja, akan mengira dengan moedah sadja, bahwa tanggoengan-oetang itoe ta' berapa berarti, sehingga ija dengan gampang menanggoengkan tanahnja, oléh karena itoe si pemberi oetang seboléh-boléh sedang-sedang sadja memberi pindjaman dan amtenar-amtenar jang menghadiri memboewat soerat akte, hendaknja menerangkan dengan sedjelas-djelasnja kepada si pemindjam, apa kewadjibannja disebabkan tanggoengan-oetang itoe!

Mengingat jang terseboet didepan itoe, maka madjelis pemboewat oendang-oendang memandang perloe memegang sendiri hak akan memilih antara pemindjamkan, sijapa jang akan boléh mendapat tanggoengan-oetang itoe sijapa tidak; hak ini mengandoeng kekoewasaan

Sluiten