Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Wie als credietverbandgever mogen optreden.

Ie macht om aan een credietgever, die het hem verleende voorrecht misbruikt, dit te ontnemen (K. 38).

Bij verschillende Gouvernementsbesluiten zijn thans ïog slechts bepaalde volkscredietbanken aangewezen als nstellingen ten behoeve van welke credietverband mag worden gevestigd. Een volkscredietbank kan tot de regeering het verzoek richten om als bevoegde instelling te worden aangewezen.

Credietverband kan slechts worden gevestigd door hem, die de bevoegdheid heeft om het bezwaarde goed te verkoopen (K. 6).

De deelgerechtigde in communalen grond kan derhalve zijn aandeel niet met credietverband bezwaren, echter wel de daarop staande gebouwen en gewassen. Indien een zaak in het onverdeeld bezit van meerdere personen is (b.v. gemeenschappelijke ontginning) kan ieder van hen daarop credietverband itèstigen. Na de verdeeling blijft dan echter het verband'alleen gevestigd op het deel, dat aan den schuldenaar is toebedeeld. (K. 5). In het algemeen kan hij, die over een goed slechts in beperkte mate kan beschikken, het ook niet anders dan in dezelfde beperkte mate verbinden (K. 7).

Dit brengt mee dat, wanneer bijv. iemand credietverband vestigt op een goed dat hij met recht van wederinkoop heeft gekocht, het verband te niet gaat, wanneer de oorspronkelijke rechthebbende het goed heeft teruggekocht.

Ingeval het goederen betreft van Inlandsche gemeenten, van familiën of andere gemeenschappen en van minderjarigen zal er verder op moeten worden gelet, dat de credietverbandgever voldaan heeft aan de voorwaarden en formaliteiten door de wettelijke bepalingen of het volksrecht gevorderd (K. 8).

Zoo zal bijv., waar het goederen van Inlandsche gemeenten betreft, rekening moeten worden gehouden met de Inlandsche gemeente-ordonnantie.

Sluiten