Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Barang jang boléh didjadikan tanggoengan-oetang.

IJ7. Tanggoengan-oetang atas roemah-roemah dan tanam-tanaman.

Adalah kewadjiban bank afdeeling boewat mendjaga soepaja djangan mendapat roegi, jaïtoe hendaknja memeriksa dengan tjermat, adakah pemberi tanggoengan berhak mendjadikan barang itoe tanggoengan-oetang dan adakah ija berhak mendjoewalnja dengan tidak dibatasi; teristiméwa jang terseboet terkemoedijan itoe jaïtoe hak oentoek mendjoewal barang itoe haroes diamat-amati soenggoeh, sebab adalah disakki, kalau-kalau menjemboenjikan hak jang dibatasi itoe, jang dimaksoed dalam pasal 7 K. tidak selamanja boléh dihoekoem menoeroet pasal 385 Kitab oendang-oendang hoekoeman; oléh karena itoe maka amtenar jang menghadiri pemboewatan akte itoe diwadjibkan akan memberi tahoekan hoekoeman jang ditetapkan dalam pasal 385 terseboet kepada pemberi tanggoengan itoe.

Pemberi tanggoengan-oetang dan pemindjam haroeslah orang jang seorang itoe djoega. Dari sebab itoe tidak diizinkan, djika orang-orang mendjadikan barangnja tanggoengan-oetang sebagai boroh oentoek orang lain jang memindjam oewang dari bank.

Tanggoengan oetang boléh diberatkan atas hak-pakai Boemipoetera atas tanah-radja, atau atas tanah partikoelir, dan lain daripada itoe atas roemah-roemah jang telah ada atau jang akan didirikan, perboewatan, tanam-tanaman atau penaboeran, jang mendjadi milik Boemipoetera dengan beralasan hak pakai Boemipoetera (K. 3). Jang mendjadi tanggoengan-oetang itoe boekannja sadja barang atau sebagian daripada barang jang ditanggoengkan ketika memboewat perdjandjian, tetapi djoega segala peroebahan dan hasil pohon-pohonan, roemah-roemah atau tanamtanamannja K. 4).

Soepaja atoeran (K. 3) jang terseboet itoe mendjadi terang ditambahkan disini keterangan sebagai berikoet.

Tanah désa hanjalah boléh didjadikan tanggoenganoetang oléh désa.

Pendoedoek tanah partikoelir boléh mendjadikan barang, jang dipoenjaïnfa dengan hak pakai tanggoengan-oetang.

Roemah-roemah dan tanam-tanaman Boemipoetera di tanah-tanah jang dipoenjaïnja dengan hak pakai, boléh

Sluiten