Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan reeds credietverband worden gevestigd als ze nog tot stand moeten worden gebracht. Deze bepaling is een groot voordeel, daar hierdoor Inlanders, die een huis willen bouwen of een gewas willen teelen op hun grond, doch daartoe niet over de noodige geldmiddelen beschikken, crediet kunnen krijgen tegen de zakelijke zekerheid van dat toekomstige huis of gewas. Geheel zonder gevaar voor den credietgever is dit echter niet. Immers terwijl gronden, die met credietverband zijn belast, daarmede bezwaard blijven, in welke handen zij ook overgaan (K. 2), gaat het credietverband op gebouwen en beplantingen teniet, zoodra zij vervreemd en verwijderd zijn van dën grond, waarop zij bij het vestigen van het credietverband zich bevonden of zouden worden tot stand gebracht (K. 29). Het is dus zaak, dat de credietverbandhouder steeds terdege oplet, dat de verbonden zaak niet op eenige wijze aan het credietverband wordt onttrokken. Vandaar de bepaling (K. 18), dat de verbandhouder zich door het Hoofd van plaatselijk bestuur kan laten machtigen om de maatregelen te nemen noodig.tot het behoud van zijn recht, desvereischt zelfs met de hulp van het openbaar gezag.

Het is echter de taak van den ambtenaar, ten wiens overstaan de akte wordt verleden, bij het vestigen van een dergelijk credietverband den credietverbandgever te waarschuwen dat hij, door het opzettelijk geheel of ten deele onttrekken van de zaak aan het er op rustend credietverband, zich schuldig maakt aan een misdrijf, waarop gevangenisstraf tot 2 jaar kan worden gesteld (Str. Wb. art 404 4°).

Met uitzondering van de hierboven genoemde gebouwen en beplantingen, kan credietverband enkel worden gevestigd op tegenwoordige goederen, zoodat bijvoorbeeld credietverband op gronden, die men door erflating hoopt te krijgen of die men van plan is te koopen, nietig is (K. 9).

Sluiten