Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. het met credietverband bezwaarde gebruiksrecht te vervangen door een anderen titel, bijvoorbeeld eigendom, recht van opstal, erfpacht enz. De credietverbandgever mist de bevoegdheid om het verboden goed te verkoopen met recht van wederinkoop, het te verpanden, of met een tweede credietverband te bezwaren, zelfs al zou de verbandhouder er in toestemmen. Dergelijke handelingen van den verbandgever zullen derhalve nietig zijn.

Het verhuren of in deelbouw geven van het bezwaarde goed zal, indien het op korten termijn geschiedt, geen afbreuk doen aan de verkoopswaarde. Daarom is dit toegelaten, mits met toestemming van den verbandhouder. Wat met het credietverband gebeurt, wanneer het bezwaarde gebruiksrecht door een anderen titel wordt vervangen, melden de wettelijke bepalingen niet. Geschiedt het met toestemming van den credietverbandhouder dan kan deze van het credietverband afstand doen onder voorwaarde dat hem, nadat de nieuwe titel verkregen is, hypotheek zal worden gegeven. Vandaar dat de gelegenheid tot deze vervanging, mits met toestemming van den verbandhouder, open gelaten is. Al kan geen tweede credietverband op een goed worden gevestigd, is het wel mogelijk om met onderling goedvinden van partijen de bestaande overeenkomst te ontbinden en opnieuw credietverband te vestigen tot het totaal beloop der schulden. Het eerste verband moet alsdan worden doorgehaald. Wel kan hij, die op een goed credietverband gaf, dat goed niet meer verpanden, maar het is mogelijk dat iemand die een goed reeds verpand heeft, dat ook nog bezwaart met credietverband.

Het is daarom van groot belang, dat de credietgever te voren nauwkeurig onderzoekt of dit geval niet aanwezig is, vooral omdat verpanding, tot stand gekomen voor de vestiging van het credietverband, van kracht blijft en zelfs voorrang heeft boven het crediet-

Sluiten