Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Totdat het verbonden goed geëxecuteerd is, kan de derde bezitter van dat goed die executie voorkomen door kwijting van de onder credietverband aangegane schuld met de renten en kosten (K 24). Hij krijgt dan een vordering tot dat bedrag op den schuldenaar, maar daar hij zelf bezitter van het eertijds verbonden goed is, is deze vordering natuurlijk niet langer door credietverband gedekt (K. 28).

Zoolang een goed, dat in het bezit van een derde is gekomen, nog met credietverband is bezwaard zal die derde bezitter moeten zorgen dat het goed niet door zijn schuld of onachtzaamheid in waarde achteruitgaat, daar in dat geval de verbandhouder een rechtsvordering tot schadeloosSÖBting tegen hem kan instellen (K. 27.)

14. Teniet gaan van credietverband.

15: Strafbare handelingen van den credietverbandgever.

Credietverband gaat te niet:

ie. door het teniet gaan van de hoofdverbintenis, hetgeen gewoonlijk het gevolg zal zijn van betaling door den schuldenaar;

!e. doordat de schuldeischer van het credietverband afstand doet;

5e. voorzoover het credietverband is gevestigd op gebouwen of gewassen, zoodra deze zijn vervreemd en verwijderd van den grond, waarop zij bij het verleenen van het credietverband zich bevonden of zouden worden tot stand gebracht; le. door gerechtelijken verkoop op verzoek van den verbandhouder (K. 29). Op welke wijze dit teniet gaan moet worden openbaar gemaakt, zal hierachter onder B bij artikel 12 en 13 behandeld worden.

Bij artikel 385 van het Wetboek van Strafrecht is strafbaar gesteld met ten hoogste vier jaren le. hij die, om zich wederrechtelijk te bevoordeelen credietverband vestigt op een goed, waarop een ander rechthebbende of mederechthebbende is;

Sluiten