Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e. hij die, met gelijk oogmerk, een reeds verbonden goed verkoopt, verruilt of opnieuw met credietverband bezwaart, zonder de wederpartij met het bestaan van het credietverband in kennis te stellen;

3e. hij die een Inlandsch gebruiksrecht op grond met credietverband bezwaart, verzwijgende dat de betrokken grond is verpand.

Bij artikel 404, 4e van hetzelfde Wetboek is strafbaar gesteld met ten hoogste twee jaren, hij die opzettelijk zijn eigen zaak of, ten behoeve van den eigenaar, een hem niet toebehoorende zaak, ten nadeele van den verbandhouder geheel of ten deele aan een daarop gevestigd credietverband onttrekt.

16. De vorm der akten; ver schuldigd zegel recht.

B. Reglement op het vestigen enz. van credietverband. Ordonnantie van 17 December 1909 (Staatsblad No. 584).

Artikel 1.

(1) . De akte, strekkende tot vestiging van credietver■band, wordt verleden in een der vormen, aangegeven "in het aan deze ordonnantie gehecht model Letter A.

(2) . Het is geoorloofd, voor die akte formulieren te bezigen.

Hierachter vindt men bij wijze van voorbeeld een ingevulde akte.

Met gewone letter is gedrukt al hetgeen volgens het model moet worden gevolgd. Voorzoover het model de keuze laat tusschen twee formules is die gekozen, welke ten aanzien van credietinstellingen het meest zal worden gebruikt. In den regel toch zal de verbandgever wel persoonlijk verschijnen, terwijl de credietinstelling uit den aard der zaak steeds wordt vertegenwoordigd. De andere formules, die mogen worden gebruikt, zijn tusschen vierkante haken geplaatst.

Alle bewoordingen in gewone letter gedrukt moeten worden gevolgd.

Met vette letters zijn gedrukt eenige bijeenkomstige voorwaarden, welke in den regel in de leeningsovereenkomsten zullen worden gesteld en dus in de te bezigen blanco-formulieren kunnen worden gedrukt.

Sluiten