Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c i

18. De partijen; de wijze waarop zij worden

wat aangaat de grondstukken, waarop de te bezwaren gebruiksrechten worden uitgeoefend of waarop de te bezwaren goederen zich bevinden of zullen bevinden do'or vermelding:

le. van het gewest, de afdeeling, het district, de

gemeente en het gehucht; 2e. van de uit metingen bekende of van de geschatte

grootte;

3e. van den cultuurtoestand (sawah, tegalveld, vischvijver, tuin, woonerf als anderszins) en de grenzen;

4e. van het nummer, waaronder zij in voor 's Lands dienst gebezigde kohieren of registers mochten voorkomen;

?. wat aangaat gebouwen en werken, door vermelding van de bestemming, den aard der materialen, waaruit zij in hoofdzaak zijn of zullen worden vervaardigd, en de voornaamste afmetingen; wat aangaat beplantingen en bezaaiingen, door vermelding van den soortnaam, zoo mogelijk tevens van den ondersoortnaam der gewassen, met opgaaf of deze al dan niet reeds te velde staan. (2). Het staat partijen vrij, de met credietverband te

aezwaren goederen in de akte nader aan te duiden op

zoodanige wijze als door hen gewenscht.

Aanbevolen wordt de hier gestelde regelen stipt in acht te nemen en c.q. niet te verzuimen, om te doen uitkomen of de verbonden goederen alsnog zullen worden tot stand gebracht, dan wel reeds bestaan.

Ook in het geval alleen opstallen of gewassen worden verbonden, behoort niettemin de grond, waarop zij zich bevinden of zuilen bevinden op de aangegeven wijze te worden aangeduid.

Indien de grenzen op het terrein niet behoorlijk zijn afgebakend, behoort zulks te geschieden voordat kan worden overgegaan tot het vestigen van credietverband.

Artikel 3.

(1). Behoudens het bepaalde bij de volgende alinea moeten partijen in persoon verschijnen voor den ambtenaar, te wiens overstaan de akte van credietverband wordt

Sluiten