Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertegenwoordigd en de Ambtenaar die de akte verlijd

verleden, dan wel zich daarbij doen vertegenwoordigen door een ten genoege van dien ambtenaar schriftelijk aangewezen gevolmachtigde, als hoedanig niet mogen optreden "Landsdienaren, ondergeschikt aan dien ambtenaar, noch lieden, tot dezen in persoonlijke dienstbetrekking staande.

(2) . Zedelijke lichamen, naamlooze vennootschappen, Inlandsche gemeenten, familiën of andere burgerlijke gemeenschappen, getrouwde vrouwen, minderjarigen, onder curateele gestelden en afwezigen, worden vertegenwoordigd door den persoon of de personen, die krachtens de statuten dan wel ingevolge de wettelijke bepalingen of het volksrecht daartoe aangewezen zijn.

(3) . De ambtenaren, belast met het verlijden der akten van credietverband mogen geen akten opmaken, waarin zijzelven, hunne vrouwen, hunne bloedverwanten of aangehuwden, in de rechte linie zonder onderscheid van graden en in de zijlinie tot den derden graad ingesloten, hetzij in persoon, hetzij door gemachtigden, als partij voorkomen.

Gewoonlijk is in de statuten der credietinstelling de administrateur aangewezen als vertegenwoordiger bij het verlijden van credietverbandakten. Waar dit niet het geval is, moet het geheele bestuur verschijnen, tenzij een bepaald bestuurslid bij de statuten is aangewezen.

De aangewezene kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De ambtenaar die de akte verlijdt zal te beslissen hebben of die volmacht in orde is en den gemachtigde voldoende duidelijk aanwijst. Echter zal dari voor elke akte een volmacht moeten worden gegeven, daar volgens artikel 5 al. 2 de akte van lastgeving moet worden vastgehecht aan de minuut van de credietverbandakte.

Het komt wel voor, dat een afdeelingsbank niet onmiddellijk bij het verstrekken van het crediet credietverband eischt, maar er mede genoegen neemt, dat de schuldenaar iemand machtigt, bijv. een van de bankbeambten, om credietverband te sluiten. Zoodra dan de bank zakelijke zekerheid wenschelijk acht, doet zij dien gevolmachtigde het credietverband vestigen. Is een dergelijke gevolmachtigde aan den ambtenaar, met het verlijden der akte belast, niet be-

Sluiten